Garage och carport

Ett garage eller en carport är en komplementbyggnad för parkering av fordon.

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse ska du söka bygglov eller göra en bygganmälan innan du uppför ett garage.

Är garaget eller carporten högst 30 m² och uppfyller reglerna för attefallshus kan du göra en anmälan.

Om du vill bygga ett större garage, redan har använt dig av de bygglovsbefriade åtgärderna eller inte vill använda dig av dem så kräver garaget eller carporten bygglov.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Att bygga garage eller carport utanför område med sammanhållen bebyggelse kräver inte bygglov så länge byggnaden inte dominerar över befintlig huvudbyggnad.

För en ansökan om bygglov eller bygganmälan för garage eller carport ska följande handlingar skickas in

  • En ifylld blankett för bygglov eller bygganmälan
  • En situationsplan i skala 1:500
    • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta
    • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
  • En planritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100

I vissa fall krävs även

  • Ett förslag till kontrollplan
  • Kontrollansvarig