Attefallstakkupa

Takkupor ökar en byggnads volym och räknas därför som tillbyggnad, vilket kräver bygglov. Attefallstakkupor är dock undantagna från krav på bygglov, du ska då istället göra en anmälan.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor

 • de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

För en anmälan om attefallstakkupa ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld blankett för bygganmälan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning

I vissa fall krävs även

 • Kontrollansvarig och kontrollplan

Avgift

Startbesked för attefallstakkupa Avgift 2024
Attefall, takkupor max 2 st. 6 570 kr