Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel som det också kallas används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruket mot konkurrerande växter, svampangrepp eller skadedjur. Dessa egenskaper gör att de också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända av Kemikalieinspektionen och används på rätt sätt.

All yrkesmässig hantering och användning av bekämpningsmedel är reglerad med lagar och regler.  Lagstiftande myndigheter förutom Kemikalieinspektionen är Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Behörighet

För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt måste du genomgå en behörighetsutbildning som anordnas av Länsstyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Då får du ett användartillstånd för klass 1 och klass 2 preparat, som måste förnyas vart femte år.

Skyddsavstånd

För att skydda omgivningen vid spridning av bekämpningsmedel finns regler om skyddsavstånd.

Som minst gäller följande fasta skyddsavstånd:

 • 2 meter till diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattentäkter

Särskilt vindanpassat skyddsavstånd gäller också följande:

 • Sjöar vattendrag och andra öppna vattenytor
 • Bostadstomter, förskolor och skolor
 • Ekologiska odlingar
 • Slåtter- och betesmark som erhåller särskilt stöd för bevarande av biologisk mångfald.
 • Skyddade områden och biotoper, som till exempel naturreservat, åkerholmar, stenmurar i jordbruksmark.
 • Dricksvattenbrunnar

Ogräsmedel intill:

 • Odlingar med grödor som är känsliga för det medel som sprids (inklusive växthus)

Bekämpningsmedel som är farliga för bin intill:

 • Blommande grödor
 • Bigårdar

Hantering av sprututrustning

All utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara funktionstestad samt godkänd av Jordbruksverket minst vart tredje år för att få användas.

Behöriga funktionstestare finns publicerade på Jordbruksverkets hemsida.

Påfyllning, rengöring och parkering av sprutan

Påfyllning och rengöring av spridningsutrustning ska göras på sådan plats att inte yt- och grundvatten förorenas eller att någon annan miljöskada uppstår. Säker plats anses vara

speciellt anlagd biobädd och platta med uppsamling. Påfyllning i fält kan ske med minst 30 meters avstånd till brunnar och vattendrag.

När sprutan inte används ska den parkeras på biobädd, platta med uppsamling eller under tak. Detta för att det alltid finns rester av bekämpningsmedel kvar på utrustningen som när det regnar annars hamnar på marken.

Sprutjournal

Alla som sprider växtskyddsmedel av klass 1L och 2L ska dokumentera följande:

 • På vilken yta, anges till exempel genom fältnamn, skiftesnummer, eller kartangivelse.
 • Gröda
 • Datum och påbörjat klockslag
 • Preparat och dos/ha
 • Syfte med behandlingen
 • Eventuell karenstid, sätt ett streck om det ej är aktuellt
 • Skyddsavstånd, både avstånd i antal hela meter och skyddsobjektet, sätt ett streck om det ej är aktuellt
 • Påfyllnings- och rengöringsplats
 • Namn på den som utför sprutningen.
 • Skördedatum

Det är den som utför spridningen som är ansvarig för att det dokumenteras på korrekt sätt. Sprutjournalen ska finnas tillgänglig i verksamheten även om en entreprenör anlitas för att utföra själva arbetet. Sprutjournalen ska sparas i minst tre år.

Förvara bekämpningsmedel säkert

Bekämpningsmedel måste lagras på ett säkert sätt för att inte riskera människors hälsa eller miljön.

Utrymmet bör vara låst så att obehöriga och barn inte kommer åt det. Golvet ska vara tätt och utan golvbrunn. Om ett läckage uppstår ska det gå att samla upp. Bekämpningsmedel ska förvaras åtskilt från foder, livsmedel och explosiva varor.

Bekämpningsmedlen måste vara godkända, preparat som inte har ett godkännande längre är förbjudna att inneha och ska lämnas till destruktion.

Behovsanpassning- integrerat växtskydd

Alla som använder bekämpningsmedel är skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd. Det innebär att användningen av bekämpningsmedel ska vara hållbar genom att:

 • I första hand förebygga problem med ogräs, sjukdomar och skadedjur,
 • endast spruta vid behov.

Tillstånd och anmälan

Ibland behövs tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel:

 • Inom sekundär zon av vattenskyddsområde, enligt NFS 2015:2 6 kap 1§ (Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel)
 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde till (till exempel handelsträdgårdar)
 • Inom idrotts- eller fritidsanläggningar
 • Vid planerings- eller anläggningsarbeten
 • På vägområden, samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan om tillstånd ska alltid vara skriftlig och görs till Miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor i förväg. Spridningen får inte göras förrän du fått ett beslut om tillstånd. Anmälan görs i e-tjänst eller via blankett ”anmälan /ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel”.

I andra fall räcker det med en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att få använda bekämpningsmedel:

 • På banvall
 • På vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller karantänskadegörare.
 • På områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt (ej åkermark)

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (ej åkermark) ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Anmälan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan bekämpning är planerad. Invänta beslut innan bekämpning sker.

Anmälan görs i e-tjänst (se längre ner på sidan) eller på blankett ”Ansökan/ anmälan om spridning av bekämpningsmedel”.

Förbud

All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden inom primär zon av ett vattenskyddsområde.

Enligt 37 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel är det också förbjudet att använda bekämpningsmedel på:

 • ängs- eller betesmark
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor
 • på lekplatser, parker, trädgårdar eller andra rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i privata växthus
 • på tomtmark för bostadshus
 • på krukväxter i hemmiljö eller på växter inomhus (undantaget produktionslokaler, lagerlokaler och liknande)