Kontakta oss

Bekämpningsmedel

Publicerat 10 december 2013

Användning av kemiska bekämpningsmedel ska ske på sådant sätt att människor och människors egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte försämras.

Med bekämpningsmedel menas både växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som godkänner bekämpningsmedel, samt hur och vad de får användas till. Både försäljare och användare av bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Icke godkända preparat ska hanteras som farligt avfall.

Behörighet

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, varav medel ur klass 3 får användas av alla. Bekämpningsmedel av klass 1 och 2 är däremot endast för yrkesmässigt bruk och får bara användas av den med användartillstånd för respektive ämne och klass.

För att få ett användartillstånd måste du ha genomfört en behörighetsutbildning som anordnas av Länsstyrelsen. Behörigheten du får är giltig i fem år och sen ska du vart femte år gå en vidareutbildningskurs för att få behålla din behörighet.

Skyddsavstånd

Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt som till exempel vattentäkter, diken, vattendrag, bostadstomter, skolor och ekologiska odlingar.

Som minst gäller följande fasta skyddsavstånd

 • 2 meter till diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattentäkter

För att förebygga oavsiktlig spridning av bekämpningsmedel utanför odlingsmark behöver skyddsavstånden anpassas till rådande och lokala förutsättningar på platsen vid det aktuella spridningstillfället, till exempel temperatur, jordart, marklutning, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet för specifikt medel.

Viktiga yttre faktorer att ta hänsyn till är vindstyrka och vindriktning.  Det vindanpassade skyddsavståndet bestäms med hjälp av mätutrustning som vindmätare, vindflöjel och termometer. Till hjälpmedel för att uppfylla gällande lagstiftning finns ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom” på Säkert Växtskydds hemsida, länk under Mer information

Försiktighetsmått

 • Var noggrann vid val av bekämpningsmedel med tanke på dess egenskaper – bedöm riskerna för spridning till mark, grund- och ytvatten.
 • Fundera över alternativa lösningar istället för bekämpningsmedel.
 • Använd så låg dos bekämpningsmedel som möjligt.
 • Använd låg körhastighet på sprutan.
 • Var restriktiv med besprutning på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund – genomsläpplig mark ger ökad spridningsrisk.
 • Öka skyddsavståndet vid marklutning – lutningens storlek och riktning mot exempelvis vattendrag påverkar starkt risken för ytavrinning.
 • Håll en permanent obesprutad bevuxen skyddszon till vattendrag.
 • Spridning bör ske i lugnt och svalt väder.
 • Bevattning bör inte ske närmaste dagarna efter utförd bekämpning.
 • Undvik sena höstspridningar.

 Hantering av sprututrustning

Godkända platser för rengöring och påfyllning av spruta

 • På betongplatta med uppsamlingsbrunn
 • I en biobädd
 • Ute på åker i fält

Ett skyddsavstånd på 30 meter bör hållas från platsen för tillredning av sprutvätska, påfyllning eller rengöring av sprututrustning till närmaste vattendrag eller vattentäkt. När sprutan inte används ska den stå parkerad under tak eller på platsen där påfyllning och rengöring sker.

Sprutjournal

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är skyldig att föra sprutjournal. Sprutjournalen ska finnas tillgänglig i verksamheten även om entreprenör anlitas för att utföra själva arbetet. Sprutjournalen ska sparas i minst tre år.

Följande uppgifter ska alltid framgå av journalen

 • Skifte
 • Gröda
 • Datum och klockslag (närmaste hel timme)
 • Preparat och dos/ha
 • Eventuell karenstid (om sådan finns för preparatet)
 • Vind- och väderleksförhållande (temperatur, vindstyrka och vindriktning)
 • Skyddsavstånd (både fast och anpassat skyddsavstånd)
 • Påfyllnings- och rengöringsplats
 • Sprutförare
 • Syfte med behandlingen (exempelvis svampar, insekter eller ogräsbekämpning)

Funktionstest av spruta

Utrustning för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel ska vara i gott skick, lämplig för ändamålet samt vara väl kalibrerad. Enligt ny lagstiftning från år 2016 är funktionstest av spruta obligatoriskt. Godkännandet av din spruta gäller i tre år.

Skäl för funktionstest är att sprutan ger bättre exakthet och ekonomi vid bekämpning. En väl fungerande spruta innebär bättre effekt av sprutningen och är en förutsättning för att sänka dosen bekämpningsmedel, samtidigt som risken för negativ miljöpåverkan minskar.

Tillstånd, anmälan eller förbud

För att få sprida kemiska bekämpningsmedel på andra ytor än åkermark krävs det ofta en anmälan eller ansökan om tillstånd till miljö- och byggnadsnämnden. Nya regler kring användning av bekämpningsmedel har utökat tillståndsplikten.

En anmälan eller ansökan om tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel ska innehålla uppgifter om

 • Namn, adress och telefon till utförare av spridning, samt till den som nyttjar marken
 • Spridningsområdets läge och storlek
 • Avsikten med spridningen
 • Bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer
 • Beräknad dos
 • Beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna

Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (undantaget åkermark) ska en vecka i förväg informera om spridningen på väderbeständiga och väl synliga anslag (minst av A5 format).

Anslaget ska innehålla följande uppgifter

 • Kartskiss över spridningsområdet
 • Namn, adress och telefon till utförare av spridning
 • Avsikten med spridningen
 • Bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer
 • Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, samt vart man kan vända sig för mer information om spridningen.

Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutats, dock tidigast en månad efter spridningen.

Tillstånd krävs för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom

 • Vattenskyddsområden
 • Tomtmark för flerfamiljshus, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Lekplatser och skolgårdar
 • Idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- eller anläggningsarbeten
 • Vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av hårdgjort material (exempel asfalt och betong)

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och ska ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan bekämpning är planerad. Anmälan göras i e-tjänsten längre ner på sidan. Observera att bekämpning är förbjuden tills dess att verksamheten fått beslut från miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan krävs för att få sprida bekämpningsmedel på

 • Banvall
 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • Område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt (undantaget åkermark)

Om du planerar att genomföra en sådan spridning ska du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan bekämpning är planerad. Anmälan görs i e-tjänsten som du hittar längre ner på sidan.

Förbud

All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden inom primär zon av vattenskyddsområde.

Det är förbjudet att sprida bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller på ängar enligt 37 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Hoppa till innehåll