Kontakta oss

Detaljplan för Högsrum 5:29

Syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av bostäder.

Planområdet är beläget i Rälla, cirka 14 kilometer söder om Borgholm och cirka 200 meter väster om väg 136. Området utgörs av cirka 3,6 hektar naturmark bestående av tallskog på isälvssediment. Det goda läget med närhet till skola, butik, kommunikationer och annan service gör att området bedöms som attraktivt för bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2023-04-19 §79.

Rälla med omgivningar

Enligt översiktsplanen (ÖP) 2002 förväntas befolkningen i Rälla-området att öka, bland annat med anledning av närheten till Kalmar, Borgholm och Färjestaden samt goda pendlingsmöjligheter.

Det aktuella området finns dock  inte utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Rälla – Stora Rör och Ekerum från 2011. Området fanns med tidigare i processen med den fördjupade översiktsplanen men utgick inför antagandet då ett utpekande av området ansågs splittra bebyggelsen och nödvändiga trafiklösningar saknades.

I och med den nya vägplanen för väg 136 har förutsättningarna förändrats. Vägplanen innebär en ombyggnation av vägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för både motorfordon, gående och cyklister. Vägplanen är uppdelad i flera delar och delarna som kan komma att påverka planområdet är delen för Rälla-Ekerum och delen Isgärde-Rälla. Delen Rälla-Ekerum beräknas vara färdigbyggd till sommaren 2024 medan delen Isgärde-Rälla beräknas bli fastställd under 2024.

I Rälla-Ekerum omfattar åtgärderna bland annat byggandet av en gång- och cykeltunnel strax söder om ICA samt ombyggnad av två befintliga trevägskorsningar, i de centrala och södra delarna av Rälla. Paviljongsvägen som sammanlänkar det aktuella området med väg 136 planeras att omvandlas till en ny lokalgata. Korsningen Paviljongsvägen/väg 136 ska utformas med vänstersvängfält och påsvängsfält. En gång- och cykelväg anläggs utmed västra sidan av väg 136 från korsningen Paviljongsvägen till Ekerum.

I vägplanen för Isgärde-Rälla planeras det för en ny lokalgata parallellt och väster om väg 136 och öster om Rällapaviljongen. Syftet med lokalgatan är att förbättra trafiksäkerheten genom att stänga ett antal direktutfarter mot väg 136 samt att förbättra möjligheterna för gångtrafikanter att röra sig längs väg 136. Denna vägplan är dock inte fastställd ännu och kan komma att ändras.

I samrådsversionen för översiktsplanen 2040 finns planområdet med och beskrivs som ett område för sammanhållen bostadsbebyggelse i läge med goda kommunikationer, närhet till natur och friluftsliv samt service och skola. Beskrivningen av området nämner också är att det finns möjliga kulturhistoriska värden i området i form av bland annat stenmurar.

Planområde Högsrum 5:29

Vad händer nu?

Ett förslag till detaljplan arbetas fram under åren 2024-2026. När ett förslag finns framtaget kommer vi att ta kontakt med er som bor närmast och ni får möjlighet att lämna synpunkter under samråd och granskning under planprocessen. Kommunen kommer att inleda utredningsarbetet i maj 2024 med en naturvärdesinventering för att undersöka om det finns några naturvärden i området att ta hänsyn till i planläggningen. Därefter kommer andra nödvändiga utredningar att utföras, till exempel en dagvattenutredning. Resultatet av utredningarna kan innebära att detaljplanearbetet och tidplanen förändras.

Skip to content