Kontakta oss

Fukt och mögel

Det kan förekomma fukt- och mögelskador i bostadshus. Ibland är skadorna synliga, medan de andra gånger kan vara svåra att upptäcka. Indikatorer på fuktskador kan vara unken lukt, fuktfläckar, färg som lossnar eller tapet och mattor som bubblar sig.

Fuktskador måste alltid åtgärdas annars kan mögel, bakterier, alger eller kvalster växa till. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket i sin tur kan ge hälsoproblem för de som vistas i inomhusmiljön.

Vanliga orsaker till fukt är bristande ventilation, läckande ledningar eller fukt som kommer utifrån via tak, väggar eller från grunden.

Åtgärder

Det är verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som ska se till att mer grundliga utredningar genomförs om det behövs. Det är också verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som ska visa att de åtgärder som vidtas är lämpliga, effektiva och inte innebär olägenheter för människors hälsa.

Byggnadsmaterial som skadats av fukt och mikroorganismer behöver oftast bytas ut mot torra och rena material. Om skadat material inte byts ut utan bara torkas finns risk att problem med lukt och olägenheter för hälsan kvarstår eller återkommer. Det finns också risk för snabb tillväxt av mikroorganismer och luktproblem om materialet blir fuktigt igen. Behandling av fuktskadat material med antimögelmedel har endast en begränsad effekt.

Vid sanering av fuktskador frigörs en mängd partiklar av till exempel sporer och delar av mögelsvamp. Det är viktigt att förhindra att dessa partiklar sprids i byggnaden och att ventilationsanläggningen och byggnaden i övrigt inte kontamineras. Detta gäller även om de boende evakueras under saneringsarbetet.

Du kan läsa mer i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (2014:14), se nedan under Mer information.

Skip to content