Kontakta oss

PCB

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler, vilket är namnet på en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas 1930-talet. Dessa föreningar kan lätt tas upp av levande organismer och är kroniskt giftiga för människor och djur. PCB kan ge försvagat immunförsvar, sämre fertilitet, ökad cancerfrekvens och nedsättning av det centrala nervsystemet och är en av orsakerna till populationsminskningar hos till exempel utter, säl och havsörn.

Var finns PCB?

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956-1973. Det användes som mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassor, isolerglas och golvmassor (särskilt halkskyddade golv.) Det användes också i kondensatorer, transformatorer, båtbottenfärg och elkablar. Aroclor, Clophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande. Det kan finnas stora mängder PCB i en fastighet. Resultat från undersökningar visar att mark och luft utanför husen också kan innehålla höga koncentrationer PCB.

Problemen med PCB som miljögift började uppmärksammas i mitten 1960- talet och 1972 förbjöds tillverkning av PCB. På grund av att det tar så lång tid att bryta ner PCB finns ämnena fortfarande i omlopp i naturen, och är spridda över hela världen.

Inventering och sanering

Det är ytterst väsentligt att minska halten av PCB i vår miljö och det är därför angeläget att åtgärda de källor som är kända. Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten inventeras för att lokalisera eventuella PCB- förekomster. Om man konstaterar PCB i fastigheten ska den saneras. Innan en sanering görs ska detta anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Läs mer om fastighetsägares ansvar och sanering nedan under Mer information.

Förordning om PCB

Förordningen om PCB med mera (2007:19) trädde i kraft 1 mars 2007. Denna förordning ställer krav på fastighetsägare gällande inventering och sanering av PCB i byggnader, den som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956 till 1973 är skyldig att inventera dessa. En- och tvåbostadshus är undantagna. Länk till förordningen under Mer information nedan.

Skip to content