Kontakta oss

Detaljplan för Byxelkrok 1:1 m.fl. Byxelkroks hamn

Bakgrund och syfte

Byxelkroks hamnområde har varit en viktig knutpunkt sedan slutet av 1800-talet och har haft en central roll i samhället för Byxelkroks framväxt. Turistnäringen har även den en kontinuitet sedan slutet av 1800-talet och har på så sätt ett kulturhistoriskt värde för Byxelkrok.

Byxelkroks hamn ingår som en del i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok där hamnområdet pekas ut som ett utvecklingsområde för turism och rekreation samt för ett stärkt centrum. Utifrån detta planeras det för ny bebyggelse och mer strukturerade parkeringsytor. Det planeras även för nya promenadstråk och platsbildningar med hänsyn till havsutsikten som är viktig för området.

I samband med de senaste årens utbyggnad av hamnen finns det ett behov av ett helhetsgrepp kring utformningen av området samt vilket innehåll det ska fyllas med. Borgholms kommun valde att ta fram ett planprogram för att studera och redovisa förutsättningar och strategier för utvecklingen av området, samt ge förslag på utformningen av området. Planprogrammet var ute på samråd från och med 2021-01-18 t.o.m. 2021-02-15.

Efter samrådet av planprogrammet har de inkomna yttrandena sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden och ett beslut om att påbörja ett detaljplanearbete har tagits. Planprogrammet ligger till grund för den detaljplan som nu ska tas fram.

Detaljplaneområdet omfattar endast område väster om väg 136. I norr avgränsas planområdet av Stenhuggeriet. I planområdet ingår även fiskrökeriet med restaurang och butikslokaler, de befintliga sjöbodarna och omgivande restaurangverksamheter, den nuvarande bensinpumpen, färjelägret där Oskarshamnsfärjan anländer, pirarna, parkeringsytorna och hamnplanen, Sjöstugan, Marinan, delar av badstranden och ett fåtal bostadsfastigheter avslutar planområdet längst i söder.

Den nya detaljplanen för Byxelkroks hamn kommer att ersätta gällande detaljplaner.

Se under Mer information nedan för att ta del av planprogrammet och samrådsredogörelsen. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Kommunen har valt att pausa arbetet med ny detaljplan då förutsättningar för en detaljplan saknas innan de vatten- och avloppslösningar som krävs är möjliga att genomföra.

För mer information, läs vidare på Borgholm Energis hemsida

När ett förslag till detaljplan finns framtaget kommer alla som bor eller verkar inom och i anslutning till planområdet få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skip to content