Kontakta oss

Fastighetsägares ansvar för sanering av PCB

Upptäcks det att det finns PCB i en fastighet ansvarar fastighetsägaren för att sanera.

Fastighetsägare har ett ansvar enligt Miljöbalken att minimera risken för skador på miljön och människors hälsa. I det här sammanhanget betyder det att fastighetsägaren ansvarar för att fastigheterna inventeras och saneras om det konstaterats att PCB förekommer. En sanering måste anmälas till miljöenheten minst tre veckor innan arbetet påbörjas. När saneringen är slutförd ska en slutrapport göras och skickas till miljöenheten.

Inventering

Den som utför inventeringen ska ha erfarenhet samt dokumenterad kunskap om PCB- inventering i byggnader. Inventering av fog- och golvmassor ska omfatta byggnader som är uppförda mellan 1956 och 1973. Syftet med inventeringen är att säkra den information som behövs för att bedöma hur mycket PCB det finns i en byggnad och var i byggnaden det finns. Ett laboratorium som är ackrediterat för PCB-analyser ska anlitas för provanalyserna. Fastighetsägaren är skyldig att underrätta Miljö- och byggnadsförvaltningen om resultatet. Om PCB- halten överstiger 500 ppm ska en åtgärdsplan bifogas rapporten. En åtgärdsplan bör innehålla information om var PCB förekommer och bedömda mängder samt tidsplan för saneringen.

Sanering

En sanering ska anmälas skriftligen till byggnadsförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Byggnader som innehåller mer än 500 ppm (500 mg/kg) PCB i fog- eller golvmassa ska ha sanerats senast vid följande datum:
– Industribyggnader: 30 juni 2016
– Andra byggnader uppförda eller renoverade 1956-69: 30 juni 2014
– Andra byggnader uppförda eller renoverade 1970-73: 30 juni 2016
– Om fog- eller golvmassan finns inomhus: 30 juni 2016

Byggnader om innehåller 50-500 ppm PCB ska saneras innan byggnads- eller rivningsåtgärd.
Inga åtgärder krävs vid PCB- halter under 50 pmm.

Fastighetsägaren ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsysn till miljön och människors hälsa. Därför är det bra att anlita ett saneringsföretag som arbetar efter branschföreningens rekommenderade metod vid sanering.

Om en byggnad ska rivas ska man i förväg göra an rivningsanmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Har det funnits PCB i byggnaden måste man även ta bort material som suttit intill PCB- fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Detta gäller även om fogen har sanerats tidigare.
Avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.
Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till tillsynsmyndigheten. Rapporten ska innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, metod, sanerad mängd PCB, hur avfallet har tagits om hand, transportdokument samt kvittblivningskvitto.

Skip to content