Utskriftsdatum: 26 January 2021

Djupviksområdet

Fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet vann laga kraft 2018-09-20

2018-08-20 § 169 beslutade kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet med tillhörande handlingar.

Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.