Kontakta oss

Vad är en detaljplan

I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanen reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detaljplanen består av både plankarta, genomförandebeskrivning och olika undersökningar.

Plankarta

Plankartan redovisar bestämmelser om vad som får byggas – till exempel bostäder, handel, kontor eller parker. Det kan också finnas bestämmelser för hur byggnaderna exempelvis får placeras eller utformas. Det är plankartan som är juridiskt bindande och avgörande vid prövning av bygglov.

Plan- och genomförandebeskrivning

För att underlätta förståelsen av planförslaget görs en plan- och genomförandebeskrivning. Den är inte juridiskt bindande, utan avsikten är att beskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Därtill måste oftast flera undersökningar göras, till exempel kan det handla om att utreda frågor kring trafik, buller, markens stabilitet eller kultur- och naturvärden. I planbeskrivningen kan du läsa om strandskyddet har blivit upphävt och vad som gäller i vatten och naturområden.

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan. Att detaljplanens genomförandetid har löpt ut innebär alltså inte att planen har slutat att gälla. Om det är en väldigt gammal plan kan det dock vara lättare att få tillåtelse att göra mindre avvikelse av planen vid en bygglovsprövning.

Vad marken ska användas till

I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas med användningsbestämmelser. Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detta illustreras på plankartan ovan som områden med olika färg. Vid reglering av användningen av ett område används VERSALER. Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en stor bokstav. På plankartan ovan framgår allmän platsmark (GATA) i vitt samt (NATUR) i grönt, kvartersmark (B) i gult för bostäder och (L) för odling. Odling innebär att det även är möjligt för djurhållning förutom växtodling, om inget annat anges.

Var byggnader ska placeras

Inom ovan nämnda användningsområden kan man reglera olika egenskaper: egenskapsbestämmelser. Egenskaper markeras med små bokstäver eller symboler. Av plankartan ovan finns egenskapsbestämmelser e1  och e2 som anger hur mycket av fastigheten du får bebygga. Det är inte heller tillåtet i hänvisad plan att ha en vinkel på byggnaden som överstiger 30 grader. Beteckningarna (p) och (n) anger var byggnader är tillåtna att placeras och hur marken ska anordnas, t.ex. om det är lämpligt med en gång- och cykelväg på platsen.

I äldre planer anges även våningsantal för bostäder med romerska siffror (ex II för två våningar), eftersom höjden på ett våningsplan kan vara svårt att definiera används oftare regleringar av högsta byggnads- eller nockhöjd istället. Du kan se högsta tillåtna byggnadshöjd i den diamantformade/romb figuren. I planen ovan är högsta byggnadshöjd angivet som 4 m. Om det istället hade varit en dubbel romb, hade högsta totalhöjd (inkl. skorstenar etc.) varit reglerad till samma höjd.

Skip to content