Utskriftsdatum: 07 April 2020

Verksamhetsavfall

Avfall uppkommer i stort sett inom alla företag och verksamheter. Du ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bl a i miljöbalken och avfallsförordningen. Avfall som uppstår i verksamheter men som är jämförbart med hushållsavfall, betraktas inte som verksamhetsavfall utan omfattas av reglerna för hushållsavfall. Ansvaret för kommunal renhållning dvs hämtning och transporter osv av hushållsavfall ligger hos kommunala bolaget Borgholm Energi AB.

Avfallsguide för verksamhetsavfall

För att kontrollera hur olika verksamheter företag arbetar med sin avfallshantering genomfördes 2004 ett projekt i Kalmar län. Projektet genomfördes i regi av Miljösamverkan i Sydost, länets tolv kommuners miljökontor i samverkan. Projektet ledde bland annat fram till en Avfallsguide som ett stöd i företagens avfallshantering. Se mer på Miljösamverkan i Sydosts egen hemsida.