Utskriftsdatum: 03 March 2021

Pool och pooltak

08 februari 2021

En pool kräver normalt sätt inte bygglov oavsett om du är inom eller utanför detaljplan. Om vattennivån hamnar mer än 0,5 meter över befintlig marknivå behöver du ansöka om marklov. Om du vill bygga mur, plank eller staket runt poolen kan du behöva ansöka om lov för det.
Tänk på att risken för olycksfall ska begränsas enligt PBL 8 kap, 9 § punkt 6.
Om vattnet är djupare än 20 cm ska det finnas skydd mot drunkning. Lämpliga skydd kan vara:
– Ett staket som är minst 90cm högt. Det ska vara konstruerat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind ska den ha lås.
– En täckande presenning eller ett täckande skyddsnät med högst 5 centimeter i maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Pooltak

Ett pooltak kan kräva bygglov om det kan ses som en byggnad med tak och väggar. Har pooltaket en höjd över marknivå på över 1,6 meter kräver det bygglov. Har pooltaket en höjd över marknivå som är lägre än 1,6 m kan det krävas bygglov. Kontakta bygglovsenheten för att få veta mer om vad som gäller i ditt fall.
Ett poolskydd som inte går att vistas under är inte lovpliktigt.
För en bygglovsansökan om pooltak ska följande handlingar skickas in:
+ Ifylld ansökningsblankett för bygglov
+ Planritning i skala 1:100
+ Sektionsritning i skala 1:100
+ Situationsplan i skala 1:500

Pool

Hoppa till innehåll