Bilen

30 september 2018

Enligt miljöbalkens hänsynsregler är det ytterst olämpligt att tvätta bilen på gatan, uppfarten eller på någon annan yta där vattnet rinner ner i dagvattenbrunn. Bilschampo och avfettningsmedel innehåller farliga tensider och kemikalier. Tvättvatten vid biltvätt innehåller tungmetaller som är skadliga för miljön, till exempel kadmium, bly, nickel, krom och zink. När tvättvatten innehållande rengöringsmedel och oljerester rinner ner i dagvattenbrunnen, transporteras det orenat ut i vår omgivning och farliga ämnen kommer direkt ut i sjöar, hav och vattendrag.

Om du vill tvätta din bil själv gör det på en plats som är avsedd för det. I en biltvätt eller tvätthall finns uppsamlingsbrunnar och oljeavskiljare som tar hand om vattnet och föroreningarna. Med tanke på senaste årens vattenbrist är det extra bra att tvätta bilen i en tvätthall som återvinner vattnet, det vill säga låter vattnet recirkulera i anläggningen.

Om man tvättar bilen någon enstaka gång hemma är det bättre att tvätta bilen på grus eller gräs, det vill säga underlag som suger upp vattnet och till viss del fångar upp föroreningarna. Tvätta inte bilen på gatan!

Använd helst miljömärkta bilvårdsprodukter som är mer skonsamma mot miljön. Att vaxa bilen regelbundet innebär att smutsen inte fastnar lika lätt och att bilen inte behöver tvättas lika ofta. Om du behöver använda rostborttagningsmedel är medel med syra miljömässigt bättre än de lösningsmedelsbaserade.

Enligt hänsynsreglerna, Miljöbalken 2 kap, ska alla som utför en handling, som kan orsaka skada för människors hälsa eller miljö, skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen mot skada eller olägenhet. Det betyder att den som ska tvätta sin bil också ska se till att ”vidta de försiktighetsmått som behövs” det vill säga välja de produkter som är minst miljöpåverkande.

Naturvårdsverket som är kommunens rådgivande myndighet i miljöfrågor gör bedömningen att det inte finns lagstöd för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken, utom i de fall där 40 §, femte punkten i förordningen (1998:89) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kan åberopas för att meddela kommunala föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter.

Miljö- och byggnadsnämnden kan i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt miljöbalken är det olagligt att uppsåtligen förorena mark, vatten och luft. Det är alltså möjligt att förbjuda en enskild bilägare att tvätta bilen på gatan.

 

Hoppa till innehåll