Kontakta oss

Detaljplan för del av Borgholm 8:63 med flera, Rosenfors

Publicerat 27 mars 2020

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram en detaljplan för fastigheten Borgholm 8:63 m.fl Rosenfors. Den nya detaljplanen möjliggör en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet.  Detaljplanen är förenlig med Borgholms kommuns översiktsplan från 2002 samt med den Fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik från 2019.

Kommunen har tagit fram ett granskningsutlåtande som är en sammanställning av de synpunkter som inkom under granskningen samt kommunens svar. I utlåtandet framkommer även de justeringar av detaljplanen som gjorts inför antagandet.

Du kan hitta samtliga handlingar längst ner på sidan under ”Mer information”.

Vad händer nu?

Information om antagande och överklagande

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 2022-05-23 §99 men beslutet överklagades. Nu inväntar vi att Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelar dom i ärendet.

Den streckade linjen visar planområdet

Hoppa till innehåll