Kontakta oss

Detaljplan för del av Borgholm 8:63 med flera, Rosenfors

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram en detaljplan för fastigheten Borgholm 8:63 m.fl Rosenfors. Den nya detaljplanen möjliggör en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet.  Detaljplanen är förenlig med Borgholms kommuns översiktsplan från 2002 samt med den Fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik från 2019.

Kommunen har tagit fram ett granskningsutlåtande som är en sammanställning av de synpunkter som inkom under granskningen samt kommunens svar. I utlåtandet framkommer även de justeringar av detaljplanen som gjorts inför antagandet.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 2022-05-23 §99 men beslutet överklagades.

Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelade dom i ärendet 2023-01-11 där ett överklagande avgjordes och ett avvisades.

Beslutet överklagades och Mark och miljööverdomstolen meddelade dom 2023-05-30.

  1. För det avgjorda överklagandet nekades prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att tidigare dom står fast och att kommunens beslut att anta planen står fast.
  2. För det avvisade överklagandet fastslogs Mark- och miljödomstolens beslut. Eftersom beslutet gällde rätten att överklaga planen gavs tillstånd att överklaga beslutet till Högsta domstolen före 2023-06-20.

Här kan du läsa domen: Slutligt beslut Svea Hovrätt 2023-05-30

Du kan hitta samtliga handlingar längst ner på sidan under ”Mer information”.

Vad händer nu?

Nu inväntar vi att Mark- och miljööverdomstolens beslut ska vinna laga kraft.

Den streckade linjen visar planområdet

Skip to content