Detaljplan för del av Borgholm 8:63 med flera, Rosenfors

27 mars 2020

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Borgholm 8:63 m.fl. ”Rosenfors”, som nu är ute för granskning. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneprocessen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet. Området planläggs till största del för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av området som idag består av övernattningsstugor samt ställplats blir planenlig i detaljplanen med användningsbestämmelserna Tillfällig vistelse, Besöksanläggning samt Parkering. En utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet är förenligt med Borgholms kommun översiktsplan från 2002 samt med den Fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik från 2019.

Vad händer nu?

Information om antagande

Detaljplaneförslaget behandlades i miljö- och byggnadsnämnden den 23 mars 2022. Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige beräknas fatta beslut i ärendet 2022-05-23. Efter att planen har antagits informeras sakägarkretsen samt de som yttrat sig i planen om beslutet.

Kommunen har tagit fram ett granskningsutlåtande som är en sammanställning av de synpunkter som inkom under granskningen samt kommunens svar. I utlåtandet framkommer även de justeringar av detaljplanen som gjorts inför antagandet. Handlingarna finns längre ner på sidan under Mer information.

Den streckade linjen visar planområdet

Hoppa till innehåll