Utskriftsdatum: 04 July 2020

Kemikalier

Giftfri miljö är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål som antagits av Riksdagen. Syftet är att förebygga och minska spridningen av farliga ämnen i miljön och för att skydda människors hälsa, den biologiska mångfalden och vår vattenkvalitet.

Exempel på kemikalieprodukter i hemmet eller som används i verksamheter är tvätt- och rengöringsmedel, lösningsmedel, bekämpningsmedel, oljor och smörjmedel, färg, lim och gasflaskor. På produktförpackningar finns så kallade faropiktogram eller farosymboler som beskriver på vilket sätt produkten är farlig, till exempel om den är frätande, giftig, brandfarlig eller oxiderande. På alla kemiska produkter finns instruktioner och varningstexter tillsammans med symbolerna som talar om hur du skyddar dig och vad du ska göra om något händer.

Tänk på att kemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn, helst högt upp eller inlåsta i ett skåp. Förvara alltid kemikalier i originalförpackning och se till att förpackningen är väl tillsluten.

Kemikalier i verksamheten

Som verksamhetsutövare ska du ha kunskap om hur den egna verksamheten påverkar miljön, oavsett omfattningen av den verksamhet som bedrivs (B, C eller U). Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska du ta till försiktighetsmått för att förhindra att kemikalier skadar miljön och människors hälsa. Miljö- och byggnadsnämnden kan kräva in dokumentation vid tillsyn för att se att lagarna om kemikalier i miljöbalken uppfylls.

Förvaring

Verksamheter ska förvara kemikalier separat i ett välventilerat och frostfritt utrymme, vilket ska hållas låst och vara försett med varningsskylt. För att förhindra eventuella läckage att spridas från utrymmet ska golvet vara tätt och inte ha något avlopp. Kemikalier ska inte förvaras tillsammans med brännbart material, brandfarliga varor (exempel spillolja, lösningsmedel och gasflaskor), livsmedel eller djurfoder.

Golvytor, invallningar, uppsamlingstråg och liknande som är till för att samla upp kemikaliespill ska var täta och beständiga mot de kemiska produkter som är relevanta för verksamheten. Exempel på lämpliga material är vattentät betong, plast eller plåt.

Spill och läckage

I händelse av spill ska saneringsutrustning finnas på plats och vara anpassad till de kemikalier som hanteras inom verksamheten.  Absorberande material ska finnas i förvaringsutrymmet så att eventuellt spill snabbt och lätt kan samlas upp. Absorberande material hanteras efter användning som farligt avfall.

Om spill eller läckage sker utomhus bör verksamheten ha utrustning och rutiner för att snabbt kunna åtgärda och begränsa spridningen. När det gäller mindre spill ska den förorenade jordmassan tas bort och hanteras som farligt avfall.  Vid större spill och olyckor kontaktas Räddningstjänsten och miljöenheten i Borgholms kommun.

Kemikalieförteckning

Som verksamhetsutövare har man skyldighet att veta vilka kemiska produkter som finns inom verksamheten och hur farliga de är. Alla kemiska produkter som används i företagets produktion ska redovisas i en kemikalie­förteckning, som ska hållas aktuell och bör gås igenom minst en gång per år. Vid den årliga inventeringen bör ingå en genomgång av vilka kemikalier som inte längre används eller inte längre behövs, och vilka som kan tas bort från kemikalieförteckningen och lämnas in till destruktion hos godkänd mottagare.

En kemikalieförteckning består av följande uppgifter:

  • produktnamn
  • årlig förbrukning
  • information om produktens skadlighet för hälsa och miljö
  • produktens klassificering med avseende på hur skadlig den är för hälsa och miljön

Aktuell information finner du på respektive produkts säkerhetsdatablad.

 Säkerhetsdatablad

Alla verksamheter som hanterar märkningspliktiga kemikalier, oavsett antal eller mängd, ska ha säkerhetsdatablad tillgängliga för samtliga produkter.

Vid köp av miljö- och hälsofarliga produkter är leverantören skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad för att du som användare ska erhålla information om hur en kemisk produkt ska hanteras för att undvika skada människor eller djurs hälsa eller miljön.

Säkerhetsdatablad ska hållas aktuella och ska i händelse av olycka finnas lättillgängliga för samtliga berörda personer som hanterar produkterna. Säkerhetsdatablad finns numera både direkt på förpackningar och i mobilapp, men för säkerhets skull är det lämpligt att ha säkerhetsdatabladen utskrivna och samlade, tillsammans med kemikalieförteckningen, i en pärm som förvaras på bestämd plats ute i verksamheten.

Produktval

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att ersätta hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, om det finns produkter som kan antas vara mindre farliga för hälsa och miljö.  Riskerna med kemikalieanvändningen ska fortlöpande undersökas, bedömas och minimeras, enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Ett förebyggande arbete med kemikaliehantering, exempelvis genom att regelbundet ta ställning till om man verkligen behöver använda en viss kemikalieprodukt, kan leda till vinster för företaget, både ekonomiskt och miljömässigt.