Prövningsprocess enskilda avlopp

Att söka tillstånd för en egen avloppsanläggning är en process i flera steg. Här har vi sammanfattat hur prövningsprocessen går till.

Steg 1 - Skicka in ansökan eller anmälan

När du tagit reda på vilken skyddsnivå som gäller på din fastighet och i samråd med sakkunnig entreprenör bestämt avloppsreningsteknik är det dags att skicka in en ansökan eller anmälan. Länk till blankett finns under Mer information längre ner på sidan.

Till din ansökan/anmälan bifogar du:

 • Situationsplan, se under Mer information längre ner på sidan. Här kan du ladda ner ett kartunderlag.
 • Måttsatt profilritning (tvärsektion och längdsektion) över infiltrationens uppbyggnad, se under Mer information längre ner på sidan.
 • Produktblad som beskriver hur reningsprocessen fungerar samt dokumentation av reningsresultat och kapacitet (prestandadeklaration)
 • Skriftligt medgivande från granne (om delar av anläggningen ligger på annans fastighet eller närmare än 4 meter från fastighetsgräns). Länk till blankett finns under Mer information längre ner på sidan.
 • Uppgifter om provgrop

Vid ansökan om minireningsverk eller liknande ska du även bifoga:

 • Drift- och underhållsinstruktioner från leverantören som beskriver vilken skötsel och underhåll som behövs för att upprätthålla anläggningens funktion och vad som kontrolleras vid service enligt avtal med en leverantör eller annan sakkunnig, s.k. servicebeskrivning. Se under Mer information längre ner på sidan.
  I samband med slutrapporteringen av anläggningen kommer vi också att begära in en kopia på upprättat serviceavtal med leverantören.

Steg 2 - Vi handlägger och fattar beslut

Vi granskar din ansökan och begär eventuella kompletteringar. Om inga kompletteringar som begärts av oss skickas in fattar vi ett beslut på det underlag vi har, vilket oftast leder till ett avslag.

När din ansökan bedömts som komplett och provgrop är grävd åker vi ut och inspekterar provgropen på din fastighet.

Vi begär eventuella kompletteringar utefter vad som framkommit under inspektionen.

Ärendet skickas ut på grannhörande till berörda fastighetsägare inom 100 m från din avloppsanläggning. Svarstiden är normalt 3 veckor.

Om inga relevanta synpunkter framkommit under grannhörandet som vi måste föra en dialog kring fattas därefter ett beslut.

Ditt beslut vinner laga kraft tre veckor efter alla berörda delgivits beslutet (i Borgholms kommun använder vi oss av förenklad delgivning vilket innebär att berörda anses delgivna efter två veckor). Under de tre veckorna har du eller andra berörda rätt att överklaga beslutet. Om du skulle påbörja anläggandet av din avloppsanläggning innan beslutet vunnit laga kraft riskerar du att få göra om din anläggning om beslutet överklagas till högre instans.

När du fått ditt beslut har du 2 år på dig att påbörja anläggandet och 5 år att slutföra det, annars upphör ditt beslut att gälla.

Steg 3 - Anläggningsarbetet startar upp och dokumenteras

Entreprenören du har anlitat ska dokumentera anläggningsarbetet i en slutrapport och fotografera löpande under arbetet. Anläggningen ska följa tillståndet och de villkor du fått av oss. När entreprenören fyllt i och signerat slutrapporten intygar du att tillståndet följts genom att signera slutrapporten och skicka in den till oss tillsammans med de fotografier som togs i samband med anläggandet. I slutrapporten bifogar du beslutet du fått av oss när din ansökan/anmälan blivit beviljad. Om din anläggning kräver ett serviceavtal (exempelvis minireningsverk) bifogar du en kopia på upprättat serviceavtal i slutrapporten.

Steg 4 - Du får ett meddelande när anläggningen får tas i drift

Vi granskar din slutrapport. Om inga anmärkningar finns får du ett slutbesked. Innan avloppsanläggningen tas i bruk ska anläggningen anmälas för slamtömning till Borgholm Energi AB. Därefter kan du börja använda din anläggning. Om vi bedömer att din anläggning inte är anlagd enligt tillstånd kommer vi eventuellt att inspektera din anläggning och kräva åtgärder innan slutbesked beviljas. Ytterligare inspektioner ingår inte i den avgift du betalat för ditt tillstånd och kommer att debiteras enligt gällande timtaxa.

Steg 5 - Anläggningen är i drift

Ditt tillstånd är tidsbegränsat till 15 år från och med beslutsdatum (med undantag för BDT-anläggningar). Under den tid din anläggning är i drift är det du som fastighetsägare som är ansvarig för skötseln av din anläggning. En vanlig trekammarbrunn med infiltration bör kontrolleras ett par gånger om året.

Exempel på kontrollpunkter:

 • Funktionen i slamavskiljaren (som slamnivå och vätskenivå i förhållande till T-rör)
 • Larmfunktion i pumpbrunnen
 • Jämn fördelning av avloppsvattnet från fördelningsbrunnen ut i infiltrationen
 • Röjning av vedartad växtlighet som kan skada infiltrationen

Har du ett minireningsverk är det ditt ansvar att se till att service och provtagning utförs enligt serviceavtal och själv kontrollera det som ingår i egenkontrollprogrammet för din anläggning. Service, provtagning och egenkontroll ska dokumenteras och på begäran kunna lämnas till miljöenheten i samband med tillsyn.

I samband med att ditt tillstånd förfaller efter 15 år kommer du få en påminnelse från oss om att ompröva ditt tillstånd, se vidare under sidan Tidsbegränsade tillstånd enskilt avlopp.

Avgifter

Timtaxan är fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-22, §196 och taxebestämmelser antagna av Kommunfullmäktige i Borgholms kom-mun 2024-02-19, §35. Timtaxan är för närvarande 1093 kr. I nedanstående tabell visas exempel på vanliga åtgärder och antal timmar som debiteras för respektive åtgärd:

 

Åtgärd Timmar
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 5 PE (WC+BDT) 8
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 6-25 PE (WC+BDT) 9
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 26-100 PE (WC+BDT) 15
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 101-200 PE (WC+BDT) 18
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning (BDT inom vattenskyddsområde) 8
Inrättande av anmälningspliktig avloppsanläggning (BDT) 6
Ändring av befintlig avloppsanläggning 4

PE=personekvivalenter, BDT= Bad- disk- och tvättvatten