Utskriftsdatum: 19 November 2019

Nya verksamhetsområden

Kårehamn-Petgärde träsk inom VA-distrikt Löt

Kommunstyrelsen beslutade 25 juni att föreslå kommunfullmäktige att området Kårehamn-Petgärde ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) inom VA-distrikt Löt. Kommunfullmäktige beslutar slutligt i ärendet den 19 augusti 2019.

Området har avgränsats till att enbart innefatta fastigheter inom ett större sammanhang. Det större sammanhanget är det område där kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) måste ordna med kommunal VA-lösning.

Den planerade utbyggnaden ger möjlighet för fastigheter även utanför området att ansluta till kommunalt VA genom avtal. Den tekniska planeringen ska utgå från att möjliggöra detta.

Inom området Kårehamn-Petgärdeträsk finns cirka 150 fastigheter och behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. Här finns idag enbart vattenförsörjning under en begränsad del av året, så kallat sommarvatten. Kommunalt avlopp saknas. De enskilda avloppen är bristfälliga och förutsättningarna för sådana lösningar är dåliga. Markförhållandena består av tunna jordlager, på många ställen ren alvarmark, och mark/grundvattnet är tidvis högt. Därmed finns ett stort behov av kommunalt VA. Större delen av området ligger inom detaljplan.

Det finns idag ett mindre verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten som är begränsat till ett tiotal bostadsfastigheter närmast hamnområdet samt verksamheterna häromkring. Kapacitet saknas att ansluta ytterligare fastigheter till den befintliga anläggningen. För att möjliggöra påkoppling av hela området kommer en överföringsledning för spillvatten att byggas till Borgholms avloppsreningsverk (ARV), förläggning av kommunal vattenledning sker samtidigt. I denna första etapp kommer hela Kårehamn-Petgärdeträskområdet att anslutas. Fler områden följer efterhand. Ledningen är kostnads- och resursmässigt hållbar i ett längre perspektiv. Den ger möjlighet till anslutning av ett stort antal enskilda avlopp längs ledningens sträckning från Kårehamn-Petgärdeträsk via Löt och Egby till Köpingsvik och vidare till Borgholms ARV. Nya verksamhetsområden kan skapas i de större byarna Löt och Egby. Uppskattningsvis kommer cirka 300-400 fastigheter totalt att kunna anslutas inom VO samt ytterligare cirka 200 utom sådant.

Fastigheterna i Kårehamn-Petgärdeträskområdet har prioriterats för anslutning till kommunalt VA och ska ingå i verksamhetsområdet. Trots att området finns med på den kommunala utbyggnadsplanen för VA inom fem år, har Länsstyrelsen Kalmar län 2018 förelagt Borgholms kommun att ordna med allmän vatten- och avloppsanläggning för Kårehamn och Petgärdeträskområdet. Beslutet togs med stöd av 51§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och ska vara genomfört ”snarast men senast 2025”. I den kommunala utbyggnadsplanen ligger dock anslutningen tidigare än så och anslutningen av Petgärde-Kårehamnsområdet planeras kunna vara genomfört 2022. Övriga områden längs sträckningen ansluts successivt fram till 2025. Verksamhetsområde för dessa beslutas i ett senare skede.

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö- och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget.