Detaljplan för Legenäs 1:39

29 november 2021

Syfte och bakgrund

I Sandvik har ett detaljplanearbete på börjats för fastigheten Legenäs 1:39 samt för en del av fastigheten som angränsar direkt söder om, Persnäs-Sandvik 1:1 som är kommunal mark. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att utveckla området för bostadsändamål och att utveckla Sandviks samhälle. Den tilltänkta exploateringen ses som en naturlig utveckling av Sandviks samhälle och ytterligare årsring till befintlig bebyggelse.

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Legenäs 1:39 som var ute på samråd mellan 1 april 2020 till och med 24 april 2020. Kommunen valde att ta fram ett planprogram då fastigheten ligger i ett något komplext läge som kan generera komplicerade frågor – inte minst gällande landningsbanan i närheten och dagvattenfrågan. Syftet med planprogrammet var att pröva förutsättningarna för nybyggnation av bostäder på Legenäs 1:39.

Efter att planprogrammet hade varit ute på samråd sammanställdes en samrådsredogörelse där kommunen har kommenterat de inkomna yttrandena på planprogrammet. Samrådsredogörelsen har sedan godkänts av miljö- och byggnadsnämnden och ett beslut om att påbörja ett detaljplanearbete har tagits.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men utgörs som ett viktigt strategiskt underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram en detaljplan.

Vad händer nu?

Ett detaljplanearbete har påbörjat som innebär att markens lämplighet för bostäder utreds vidare. Detaljplanearbetet inleds med att ta fram ett flertal utredningar som blir viktiga underlag vid arbetet med ett detaljplaneförslag. Under hösten 2021 tas en förstudie fram med avseende på naturvärden i området. Utifrån vad förstudien visar kan planområdet avgränsas och därefter ska en mer specifik naturvärdesinventering genomföras.

Ett samrådsförslag planeras ha tagits fram sommaren 2022. Samråd är första steget i planprocessen, under samråd kommer det finnas möjlighet för berörda att lämna synpunkter på planen.

Se under Mer information nedan för att ta del av planprogrammet och samrådsredogörelsen. Upplysningar över detaljplanearbetet ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

Hoppa till innehåll