Kontakta oss

Detaljplan för Legenäs 1:39

Syfte och bakgrund

I Sandvik har ett detaljplanearbete på börjats för fastigheten Legenäs 1:39 samt för en del av fastigheten som angränsar direkt söder om, Persnäs-Sandvik 1:1 som är kommunal mark. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att utveckla området för bostadsändamål och att utveckla Sandviks samhälle. Den tilltänkta exploateringen ses som en naturlig utveckling av Sandviks samhälle och ytterligare årsring till befintlig bebyggelse.

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Legenäs 1:39 som var ute på samråd mellan 1 april 2020 till och med 24 april 2020. Kommunen valde att ta fram ett planprogram då fastigheten ligger i ett något komplext läge som kan generera komplicerade frågor – inte minst gällande landningsbanan i närheten och dagvattenfrågan. Syftet med planprogrammet var att pröva förutsättningarna för nybyggnation av bostäder på Legenäs 1:39.

Efter att planprogrammet hade varit ute på samråd sammanställdes en samrådsredogörelse där kommunen har kommenterat de inkomna yttrandena på planprogrammet. Samrådsredogörelsen har sedan godkänts av miljö- och byggnadsnämnden och ett beslut om att påbörja ett detaljplanearbete har tagits.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men utgörs som ett viktigt strategiskt underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram en detaljplan.

Vad händer nu?

Ett detaljplanearbete har påbörjat som innebär att markens lämplighet för bostäder utreds vidare. Just nu pågår utredningar och inventeringar som ska ligga till grund för den MKB, miljökonsekvensbeskrivning, som ska inkluderas i planförslaget. Parallellt med detta arbetas planhandlingarna fram.

När ett förslag till detaljplan finns framtaget kommer alla som bor eller verkar inom och i anslutning till planområdet få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Se under Mer information nedan för att ta del av planprogrammet och samrådsredogörelsen. Upplysningar över detaljplanearbetet ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

Skip to content