• Bygga

Attefallstillbyggnad

Du får göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus om max 15 m² bruttoarea utan bygglov, dock krävs en anmälan. En attefallsåtgärd får strida mot vissa bestämmelser i detaljplanen, den kan placeras på prickmark och överstiga största byggnadsarea som anges i detaljplanen.

Tillbyggnaden ska uppfylla följande krav för att attefallsregeln ska kunna användas:

 • Bruttoarean får inte vara större än 15 m².
 • Nockhöjden får inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns till grannfastigheten utan grannens medgivande.
 • Vid gräns mot ett område som i detaljplan är betecknat som allmän platsmark, som grönområde, parkmark eller gata, måste avståndet mellan tillbyggnaden och fastighetsgränsen alltid vara minst 4,5 meter.
 • Tillbyggnaden får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (Åtgärden behöver då istället prövas genom ett bygglov)
Vad kostar det? Pris
Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad 6 990:-

 

 

För en anmälan om attefallstillbyggnad ska följande handlingar skickas in:

 • Ifylld blankett för bygganmälan
 • Situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta i skala 1:500
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

I vissa fall krävs även

 • Kontrollansvarig och kontrollplan
 • Grannemedgivande
 • Brandtekniskt yttrande