Attefallstillbyggnad

Du får göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus om max 15 m² bruttoarea utan bygglov, dock krävs en anmälan. En attefallsåtgärd får strida mot vissa bestämmelser i detaljplanen, den kan placeras på prickmark och överstiga största byggnadsarea som anges i detaljplanen.

Tillbyggnaden ska uppfylla följande krav för att attefallsregeln ska kunna användas

 • Bruttoarean får inte vara större än 15 m².
 • Nockhöjden får inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns till grannfastigheten utan grannens medgivande.
 • Vid gräns mot ett område som i detaljplan är betecknat som allmän platsmark, som grönområde, parkmark eller gata, måste avståndet mellan tillbyggnaden och fastighetsgränsen alltid vara minst 4,5 meter.
 • Tillbyggnaden får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (Åtgärden behöver då istället prövas genom ett bygglov)

För en anmälan om attefallstillbyggnad ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld blankett för bygganmälan
 • Situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta i skala 1:500
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

I vissa fall krävs även

 • Kontrollansvarig och kontrollplan
 • Grannemedgivande
 • Brandtekniskt yttrande

 

Avgift

Startbesked för en attefallstillbyggnad Avgift för 2024
Attefall, Tillbyggnad 15 m², huvudbyggnad 7 884 kr