Förhandsbesked

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojekteringen påbörjas. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om bygglov söks inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område på fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är lämpligt att bygga på fastigheten. För att kunna bilda en ny fastighet för bostadsändamål måste byggnadsnämnden antingen meddela ett positivt förhandsbesked eller bevilja bygglov.

Enligt Borgholms kommuns antagna översiktsplan 2002 (ÖP 02) ska ny bebyggelse ha koppling till befintlig bebyggelse. Detta är ett viktigt grundkrav att tänka på vid ansökan om förhandsbesked.

Vid ny sammanhållen bebyggelse ska lämplighetsbedömning ske genom detaljplan. Kravet på detaljplan gäller även för enstaka byggnad inom, eller i nära anslutning till, de områden där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade.

Inom detaljplanelagt område är markanvändningen redan bestämd, därför prövas inte markens lämplighet med förhandsbesked inom detaljplan.

Beslut om förhandsbesked fattas av miljö- och byggnadsnämnden, beslutsprocessen kan därför ta längre tid än de ärenden där beslut kan tas på tjänstemannanivå.

För en ansökan om förhandsbesked ska följande handlingar skickas in

 • Ansökningsblankett för förhandsbesked
 • Karta där ni ritat ut ungefärlig placering av tomtplats och hus
 • Uppgifter om vatten och avlopp
  • Vid enskilt avlopp behöver en provgrop göras och märkas ut på kartan
  • Vid enskilt vatten behöver en provpumpning och analys av vattnet göras

Vad som prövas i ett förhandsbesked

Vid en lokaliseringsprövning är det flera saker som tas med i vår bedömning.  Nedan finns några exempel.

 • Hur påverkar ytterligare bebyggelse upplevelsen av platsen?
 • Finns lämplig tillfart/utfart till fastigheten?
 • Ligger fastigheten inom ett område med höga natur- eller kulturvärden?
 • Finns det skyddsvärda arter på platsen?
 • Tas jordbruksmark i anspråk?
 • Kan vatten och avlopp ordnas, kommunalt eller enskilt?

Avgift

Förhandsbesked Avgift för 2024
Förhandsbesked/hus 11 826 kronor
Tillkommande utredning av enskilt avlopp 2 628 kronor