Utskriftsdatum: 03 March 2021

Förhandsbesked

08 februari 2021

För att få bygga på en obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område ska först en lokaliseringsprövning göras. För att kunna bilda en ny fastighet för bostadsändamål måste byggnadsnämnden antingen meddela ett positivt förhandsbesked eller bevilja bygglov.

Inom detaljplanelagt område är markanvändningen redan bestämd, därför prövas inte förhandsbesked inom detaljplan.

För en ansökan om förhandsbesked ska följande handlingar skickas in:

* Ansökningsblankett för förhandsbesked
* Karta där ni ritat ut ungefärlig placering av tomtplats och hus.
* Eventuellt karta med utmarkerad provgrop om enskilt avlopp ska ordnas
* Eventuellt flödes- och analysprotokoll för enskild brunn

Enligt Borgholms kommuns antagna översiktplan (ÖP 02) ska ny bebyggelse ha koppling till befintlig bebyggelse. Detta är ett viktigt grundkrav att tänka på vid ansökan om förhandsbesked. Vid ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan.

I ett förhandsbesked kontrolleras att marken är lämplig att bebygga utifrån flera parametrar. Dessa är t ex:
• Kan vatten och avlopp ordnas, kommunalt eller enskilt
o Vid enskilt avlopp måste provgrop göras och märkas ut på kartan
o Vid enskilt vatten måste provpumpning och analys av vattnet göras för att se så tillräckligt flöde finns samt att det är tjänligt
• Finns lämplig tillfart/utfart till fastigheten
• Ligger fastigheten inom något område för höga natur- eller kulturvärden
• Finns skyddsvärda arter noterade på platsen

Alla beslut om förhandsbesked tas av Miljö- och byggnadsnämnden, beslutsprocessen tar därför längre tid än de ärenden där beslut kan tas på tjänstemannanivå.

Process Förhandsbesked

Hoppa till innehåll