Frågor och svar – översiktsplanering

Här hittar du vanliga frågor och svar gällande översiktsplanering. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss!

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan anger kommunens långsiktiga vision för den fysiska miljön och utgör ett viktigt politiskt dokument. Översiktsplanen vägleder vidare detaljplanering och lovprövning men är i sig inte juridiskt bindande. Varje kommun ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan.

Hur ser processen ut för översiktsplanen?

Efter beslut i kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan påbörjas arbetet av kommunens tjänstepersoner. Under den första tiden sker en kunskapsuppbyggnad om kommunens förutsättningar och viljeinriktning. Det hålls även tidiga dialoger med medborgare, med olika förvaltningar inom kommunen och med olika aktörer. I Borgholms kommun hölls bland annat digitala dialogmöten med invånare under 2021. Under processen arbetas ett planförslag fram som sedan går ut på samråd.

Samrådet för Borgholms kommuns nya översiktsplan hölls under sommaren 2022, mellan 1 juni och 31 augusti. Synpunkterna från samrådet tas sedan i beaktning och förslaget redigeras därefter. I nästa steg ställs planen ut på granskning där det återigen finns möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningstiden korrigeras mindre förändringar innan planen antas av kommunfullmäktige och slutligen vinner laga kraft.

Hur och när kan jag lämna synpunkter?

Det ges möjlighet att tycka till om översiktsplanen både under tidiga dialoger, under samrådet och under granskningen. I de tidiga dialogerna formar synpunkterna vilka frågor som ska tas i beaktning i planen. Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i sin helhet och under granskningen lämnas synpunkter på det redigerade planförslaget.

 

Vad är skillnaden mellan översiktsplan, fördjupad översiktsplan och tillägg till översiktsplan?

En översiktsplan omfattar hela kommunens yta medan en fördjupad översiktsplan är mer detaljerad för en del av kommunen, exempelvis en specifik ort. I tillägg till översiktsplanen behandlas ett visst tema separat, så som Borgholm och Mörbylånga kommuners gemensamma tematiska tillägg till översiktsplan om vindkraft.

Vad innebär översiktsplanen för min fastighet?

Översiktsplanen anger den övergripande inriktningen och föreslår om en specifik användning av marken eller vattnet ska utredas vidare i detaljplan eller lovgivning. Då översiktsplanen inte är juridiskt bindande finns det inga skyldigheter eller rättigheter för den utpekade mark- och vattenanvändningen att genomföras, även om det vägleder andra beslut.