Kontakta oss

Natur och allemansrätt på Öland

Publicerat 16 juni 2020
De stora och inte sällan unika naturvärdena har ofta tillkommit genom samverkan mellan naturliga  förutsättningar och många generationers bruk och påverkan. Det gäller bland annat de ogödslade gräsmarkerna som till exempel alvar, sjömarker samt slåtterängar. Det innebär att dessa stora områden också har höga kulturmiljövärden. För att bevara naturvärdena i dessa gräsmarker behövs aktiva åtgärder i form av fortsatt bete eller slåtter.

Mittlandet

Mittlandet Nordeuropas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan. Skogen förekommer i mosaik med kärr, fuktiga och torra gräsmarker, småalvar samt åkermark. Skogen upptar i stort sett hela det inre av mellersta Öland.

Här finns en mycket stor artrikedom av djur, växter och svampar. Skogen har till stor del uppkommit spontant efter upphörd hävd på tidigare betes- och slåttermarker. Ungefär en tredjedel av den nuvarande skogen är högst 100 år gammal men med mycket höga biologiska värden.

De höga naturvärdena i kommunen uppmärksammas i olika sammanhang såväl regionalt som nationellt och internationellt. Kommunen har ett stort antal naturreservat och stora områden har också pekats ut som riksintressanta för naturvården.

Kommunen har även stora områden som ingår i EU:s nätverk av särskilt värdefulla naturmiljöer, Natura 2000. Dessutom finns områden som ingår i den internationella våtmarkskonventionen:

Hoppa till innehåll