Utskriftsdatum: 30 September 2020

Natur

Inom Borgholms kommun finns stora områden som har mycket höga naturvärden. De stora områdena med ädellövskog, betade strandängar och alvarmark är unika i landet. Kalkberggrunden, klimatet och de på många håll mycket tunna jordarna bidrar till detta, liksom läget på en liten ö och närheten till havet.

De stora och inte sällan unika naturvärdena har ofta tillkommit genom samverkan mellan naturliga förutsättningar och många generationers bruk och påverkan. Det gäller  bland annat de ogödslade gräsmarkerna som till exempel alvar, sjömarker samt slåtterängar. Det innebär att dessa stora områden också har höga kulturmiljövärden. För att bevara naturvärdena i dessa gräsmarker behövs aktiva åtgärder i form av fortsatt bete eller slåtter.

Mittlandet anses vara Nordeuropas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan. Skogen förekommer i mosaik med kärr, fuktiga och torra gräsmarker, småalvar samt åkermark. Skogen upptar i stort sett hela det inre av mellersta Öland. Här finns en mycket stor artrikedom av djur, växter och svampar. Skogen har till stor del uppkommit spontant efter upphörd hävd på tidigare betes- och slåttermarker. Ungefär en tredjedel av den nuvarande skogen är högst 100 år gammal.  Samtidigt har betydande delar av den gamla inägomarken lång kontinuitet som trädbärande mark. Mycket av de biologiska värden vi har idag är en direkt konsekvens av den kontinuerliga och långvariga hävd som skett i området. En stor del av Mittlandets höga naturvärden är knutna till mosaiken mellan olika skogs- och naturtyper.  En annan viktig förklaring till den biologiska mångfalden är hävden. Många arter är knutna till det mosaikartade landskap som skogsbetet ger upphov till.

img_0328

De höga naturvärdena i kommunen uppmärksammas i olika sammanhang såväl regionalt som nationellt och internationellt. Kommunen har ett stort antal naturreservat och stora områden har också pekats ut som riksintressanta för naturvården. Kommunen har även stora områden som ingår i EU:s nätverk av särskilt värdefulla naturmiljöer, Natura 2000. Dessutom finns områden som ingår i den internationella våtmarkskonventionen (Ramsar-konventionen).