Kontakta oss

Handläggning och tidsfrister

Granskning och komplettering

Granskning av ditt ärende sker inom en vecka från ankomstdag. Om något saknas i din ansökan/anmälan kommer du inom tre veckor att få ett brev där vi talar om vad som saknas och vad du behöver komplettera ärendet med. Handläggningen påbörjas när alla handlingar som behövs till ärendet har kommit in och handläggaren bedömer att ärendet är komplett.
Från den dag ärendet har kommit in till förvaltningen eller den senare dag då ärendet är komplett har Miljö- och byggnadsnämnden 10 veckor på sig att fatta beslut i ärendet. För ett anmälansärende har nämnden 4 veckor på sig att fatta beslut. Ändras dagen då ärendet är komplett kommer du att få besked om detta.

Förlängning

Om handläggaren bedömer det som nödvändigt på grund av handläggningen eller en utredning som krävs i ärendet, får tidsfristen om 10 veckor förlängas en gång med högst 10 veckor. Det innebär att handläggningstiden kan bli max 20 veckor i ett bygglovsärende. Om så blir fallet i ditt ärende kommer du att få besked om detta. För anmälansärenden får tidsfristen förlängas med 4 veckor så handläggningstiden kan max bli 8 veckor.

Tidsfrist

Om beslut inte fattas inom 10 veckor för lovärenden alternativt 4 veckor för anmälansärenden från den dag ärendet är komplett kommer den avgift du får betala för ditt lov, anmälan eller förhandsbesked att reduceras, det vill säga minskas. Avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

Vilka avgifter kan reduceras?

Lovärende

I ärenden om bygglov, rivningslov och marklov reduceras avgifterna för beslut om lov, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. Avgifterna för startbeskedet reduceras inte.

Förhandsbesked

I ett förhandsbesked reduceras avgiften för beslut om förhandsbesked, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

Anmälansärende (exempelvis anmälan om eldstad och attefall)

I en anmälan reduceras avgifterna för tekniskt samråd, beslut om startbesked, beslut om slutbesked samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. Arbetsplatsbesök och slutsamråd reduceras inte.

Förenklad delgivning

Från och med den 1 maj 2019 använder vi oss av förenklad delgivning vilket innebär att du inte behöver returnera något delgivningskvitto till oss. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida www.borgholm.se/forenklad-delgivning eller kontakta servicecenter på tel. 0485-88 000.

Överklaga

Om du är missnöjd ett beslut vi fattar som berör dig så har du alltid möjlighet att överklaga. Se den bifogade informationen till det beslut som delgivits dig om hur du går tillväga.
För frågor hänvisar vi dig till mobn@borgholm.se eller till servicecenter på tel. 0485-88 000 vardagar 08.00-16.00.

Vi ber dig ha diarienummer eller fastighetsbeteckning till hands vid kontakt med oss.

Skip to content