Detaljplan för Lofta 2:2 m.fl.

07 juni 2022

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Lofta 2:2 m.fl. som nu ska samrådas.

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att möjliggöra för fler bostäder inom området.

Planområdet ligger i Lofta på Ölands västra sida, ca två mil norr om Borgholms stad och berör ca 2,5 ha. Planområdet utgörs till stora delar av f.d. jordbruksmark men även av mark som gränsar direkt till befintlig bebyggelse.

Planförslaget ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Djupvik och Lofta som vann laga kraft 2018. Marken är i FÖP:en utpekad som ”Utredningsområde för bebyggelse”.

Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens kriterier.

Vad händer nu?

Samråd

Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Syftet med samrådet är att identifiera viktiga frågeställningar samt att ge alla inblandade insyn och möjlighet till delaktighet. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter och planförslaget kommer att bearbetas inför nästa steg, granskning.

Vill du lämna synpunkter?

När en ny detaljplan tas fram kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Samrådstiden pågår mellan 7 juni till och med 28 juni 2022. Synpunkter på förslaget mailas senast den 28 juni 2022 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Lofta 2:2 m.fl.” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail.  Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakt längst ner.

Hoppa till innehåll