Kontakta oss

Detaljplan för Lofta 2:2 m.fl.

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Lofta 2:2 m.fl. vars syfte är att möjliggöra för fler bostäder inom området.

Planområdet ligger i Lofta på Ölands västra sida, cirka två mil norr om Borgholm och berör cirka 2,5 hektar. Planområdet utgörs till stora delar av före detta jordbruksmark, men även av naturmark som gränsar direkt till befintlig bebyggelse.

Planförslaget ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Djupvik och Lofta som vann laga kraft 2018. Marken är i FÖP:en utpekad som ”Utredningsområde för bebyggelse”.

Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte kommer medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens kriterier.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd 7 juni till och med 28 juni 2022. Totalt inkom 21 yttranden som kommunen har sammanställt i samrådsredogörelsen. Du hittar dokumentet under Mer information längre ner på sidan. Kommunen har bearbetat förslaget utifrån inkomna synpunkter inför nästa steg i planprocessen, som är granskning.

Vad händer nu?

Detaljplanen för Lofta 2:2 finns tillgänglig för granskning från och med 5 februari till och med 26 februari 2024. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneplanprocessen. Inför granskning kan berörda granska hur förslaget har justerats och vilken hänsyn som tagit till de synpunkter som kom in under samrådstiden. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under granskningstiden. Planhandlingarna finns tillgängliga här på sidan, i Stadshuset och Borgholms bibliotek.

Eventuella skrivelser med synpunkter på granskningshandlingen ska vara försedda med namn, adress och en fastighetsbeteckning. Ange ”Detaljplan Lofta 2:2 m.fl.” i ämnesfältet. Skrivelsen skickas till: mobn@borgholm.se

Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm, senast 26 februari 2024. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat synpunkter på planförslaget, kan förlora rätten att i ett senare skede överklaga detaljplanen.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakt längst ner.

Skip to content