Kontakta oss

Detaljplan för Lofta 2:2 m.fl.

Publicerat 07 juni 2022

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Lofta 2:2 m.fl. vars syfte är att möjliggöra för fler bostäder inom området.

Planområdet ligger i Lofta på Ölands västra sida, ca två mil norr om Borgholms stad och berör ca 2,5 ha. Planområdet utgörs till stora delar av f.d. jordbruksmark men även av mark som gränsar direkt till befintlig bebyggelse.

Planförslaget ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Djupvik och Lofta som vann laga kraft 2018. Marken är i FÖP:en utpekad som ”Utredningsområde för bebyggelse”.

Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens kriterier.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under tiden 7 juni till och med 28 juni 2022. Totalt inkom 21 yttranden och kommunen håller för närvarande på att sammanställa yttrandena och bearbeta förslaget inför nästa steg i planprocessen, granskning.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget som det såg ut i samrådsskedet. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakt längst ner.

Hoppa till innehåll