Kontakta oss

Värmepump

Publicerat 10 december 2013

Funderar du på att installera värmepump? Gemensamt för ytjord-, berg- eller sjövärme är att de nyttjar värmen som finns lagrad i mark eller vatten. Dessa värmepumpar arbetar mot ett vattenburet system och kan kompletteras med elkassett, oljepanna/kassett, pellets eller ved vid behov.

För bergvärme borras ett eller flera  djupa hål i berggrunden. För ytjordvärme grävs en 200-500 meter lång kollektorslang ned på ca 1 meters djup, vilket kräver en yta av 300-600 kvadratmeter. Vid sjövärme läggs slangen istället i sjö eller vattendrag. På Svenska Värmepumpföreningens hemsida finns mer information. Se länk längre ner på sidan, under Mer information.

Regler och försiktighetsmått som ska följas vid borrning finns att läsa i Normbrunn 07, som du hittar längre ner på sidan. Borrning ska alltid utföras av certifierad brunnsborrare, eller med motsvarande kvalifikationer.

För att installera en värmepump krävs minst anmälan och ibland tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan anläggningen utförs. Anmälningsplikten gäller för små värmepumpar som villavärmepumpar med effektuttag på mindre än 100 kW. Särskilda bestämmelser finns för större anläggningar eller anläggningar inom vattenskyddsområde. För luft/vatten- eller luft/luftvärmepump krävs ingen anmälan.

Till anmälan ska kartbild med måttangivelser bifogas, som visar

  • Kollektorns läge och djup
  • Andra borrhål inom 20 meter från tänkt borrplats
  • Vattentäkter inom 50 meter från tänkt borrplats
  • Egen eventuell avloppsanläggning
  • Överenskommelse med granne, om anläggningen läggs på annan mark eller närmare än 10 meter från tomtgräns

Tänk också på att

• Brunnsborraren ska ha tillräcklig kunskap och kriterierna för Normbrunn -07 ska tillämpas. Anlita en certifierad brunnsborrare.
• Borrhål placeras minst 10 m från grannens fastighetsgräns, gärna längre.
• För att erhålla full effekt skall avståndet mellan borrhål vara minst 20 meter.
• Borra inte närmare 4 m från byggnaden för att undvika skador på husgrund.
• Avstånd till närmsta vattentäkt ska vara minst 30 meter
• Vid närhet till enskild avloppsanläggning ska avståndet vara minst 30 meter till infiltration
• Borrvattnet ska avslammas i container och sedan infiltreras genom grön- eller grusyta.
• Vattnet får inte släppas till dagvattenledning eller vattendrag.

Större anläggningar

För värmepump med uttagen eller tillförd effekt på mer än 100 kW men högst 10 MW gäller särskilda regler om anmälan och avgifter. Detsamma gäller för anläggningar med tillförd energi på mer än 3000 MW/h. Dessa anläggningar klassificeras som C-anläggningar och hela verksamheten är anmälningspliktig. Miljö- och byggnadsnämnden gör en årlig tillsyn och en fast, årlig tillsynsavgift tas ut beroende på uttagen effekt. Avgiften beslutas vid prövningen av anmälan.

Vid uttag på över 10 MW krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Skip to content