Utskriftsdatum: 25 September 2020

Värmepump

Funderar du på att installera värmepump? Gemensamt för ytjord-, berg- eller sjövärme är att de nyttjar värmen som finns lagrad i mark eller vatten. Dessa värmepumpar arbetar mot ett vattenburet system och kan kompletteras med elkassett, oljepanna/kassett, pellets eller ved vid behov.

För bergvärme borras ett eller flera  djupa hål i berggrunden. För ytjordvärme grävs en 200-500 m lång kollektorslang ned på ca 1 meters djup, vilket kräver en yta av 300-600 kvm. Vid sjövärme läggs slangen istället i sjö eller vattendrag. På Svenska Värmepumpföreningens hemsida finns mer information. Se länk till höger.

”Normbrunn 07” är en skrift som innehåller regler och försiktighets-mått som ska följas vid borrning. Se länk till höger. Borrning ska alltid utföras av certifierad brunnsborrare eller med motsvarande kvalifikationer.

Läs gärna också vårt infoblad, se nedan under Mer information.

För att installera en värmepump krävs minst anmälan och ibland tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan skall göras i god tid innan anläggningen utförs. Anmälningsplikten gäller för små värmepumpar som villavärmepumpar med effektuttag på mindre än 100 kW. Särskilda bestämmelser finns för större anläggningar eller anläggningar inom vattenskyddsområde. För luft/vatten- eller luft/luftvärmepump krävs ingen anmälan.

Större anläggningar

För värmepump med uttagen eller tillförd effekt på mer än 100 kW men högst 10 MW gäller särskilda regler om anmälan och avgifter. Detsamma gäller för anläggningar med tillförd energi på mer än 3000 MW/h. Dessa anläggningar klassificeras som C-anläggningar och hela verksamheten är anmälningspliktig. Miljö- och byggnadsnämnden gör en årlig tillsyn och en fast, årlig tillsynsavgift tas ut beroende på uttagen effekt. Avgiften beslutas vid prövningen av anmälan.

Vid uttag på över 10 MW krävs tillstånd från Länsstyrelsen.