Kontakta oss

Detaljplan för Yttre hamnen i Borgholm

Publicerat 26 maj 2021

Yttre hamnen – en ny stadsdel växer fram

Trycket på både tomter och bostäder är stort i vår kommun och Borgholm som stad växer. För att möta denna efterfrågan och utveckla den idylliska småstaden ska en ny stadsdel skapas; Yttre hamnen.

Yttre hamnen i Borgholm ska bli en attraktiv stadsdel som erbjuder havsnära bebyggelse, i huvudsakligen flerbostadshus samt verksamhetslokaler, med målet att bli en levande stadsmiljö med både parker och torg. En hamnpromenad som kopplar Yttre hamnen till omkringliggande kust- och hamnområden och Storgatan är centralt i planen. Stadsdelen Yttre hamnen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum samtidigt som den hamnverksamhet som idag pågår i området ska kunna fortgå.

Yttre hamnen är idag ett område med viss bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler samt lokaler och båtuppställning för båtklubben, men området är till stor del outnyttjat. Viss rekreation förekommer och promenadstråk finns som kommer att utvecklas vidare i den nya detaljplanen. Detaljplan Yttre hamnen kommer att ersätta gällande detaljplaner.

Vad händer nu?

Ett förslag till detaljplan kommer att arbetas fram. De som minns hamnens tidigare siluett med Lantmännens stora silor kan komma att känna igen det nya områdets utformning. På samma plats som silorna stod, ritas det nu på en profilbyggnad med samma höjd som en blinkning till det industriarv som fortfarande kan skönjas på platsen. Ingen bebyggelse planeras i Bäckmanska parken.

När ett förslag till detaljplan finns framtaget kommer alla som bor eller verkar inom och i anslutning till planområdet få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Målet är att byggnationerna ska kunna påbörjas inom ett par år och Borgholms senaste stadsdel få sin nya form.

Det berörda området; Yttre hamnen

Hoppa till innehåll