Kontakta oss

Detaljplan för Djupvik 3:1, 1:23 och 1:27 med flera, Centrala Djupvik

Syfte och bakgrund

Kommunen håller på att arbeta fram ett förslag till detaljplan för centrala Djupvik. Syftet med detaljplanen är dels att utreda möjligheten att förtäta området med ny bostadsbebyggelse, dels att utreda möjligheten att utöka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter.

Ärendet är en följd av att kommunen har beviljat positivt planbesked för tre detaljplaner inom området.

  • Djupvik 3:1 Bostäder, enbostadshus dnr: 2015-720
  • Djupvik 1:23 Bostäder, enbostadshus dnr: 2016-292
  • Djupvik 1:27 Bostäder, enbostadshus dnr: 2017-670

Planläggning för bostäder bedöms inte strida mot gällande översiktsplan eller fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet.

Vad händer nu?

Under våren, sommaren och hösten förra året genomfördes en naturvärdesinventering i Djupviksområdet.

Enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott planerar kommunen att starta upp planärendet under 2025.

Skip to content