Kontakta oss

Hållbar utveckling

Borgholms kommun arbetar brett med hållbarhetsfrågorna inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vårt arbete med hållbarhet syftar till att bidra till att de globala hållbarhetsmålen samt Sveriges nationella miljömål uppfylls.

Borgholms kommuns arbete med hållbarhet sker i hela kommunkoncernen, både i verksamhetens dagliga arbete och i specifika projekt. Sammantaget ska projekten och arbetet bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Exempel på åtgärder

  • Kommunens verksamheter ska bli fossilbränslefria
  • Uppmuntra och underlätta återanvändning och återbruk
  • Bedriva och skapa engagemang till vattenvård och vattenbesparande åtgärder
  • Energieffektivisera och lägga solpanel på våra fastigheter
  • Skapa ett hyggesfritt skogsbruk samt ytor för pollinerare

Vad betyder hållbarhet?

Begreppet hållbarhet definierades 1987 av FN-kommissionen för miljö- och utveckling, även kallad Brundtlandskommissionen, som:

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Denna definition låg till grund för de globala målen, Agenda 2030, där hållbar utveckling beskrivs i tre kategorier; en ekologisk, en social och en ekonomisk. Dessa tre dimensioner ligger som grund för samtliga 17 mål och 169 delmål inom Agenda 2030, som antogs av FN:s generalförsamling år 2015.

De tre kategorierna

  • Ekologisk hållbarhet innebär att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bevaras. Ekonomisk och social hållbarhet ska ske inom ramen för vad vårt ekosystem klarar av.
  • Social hållbarhet innebär att säkerställa jämlika livsvillkor och mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Borgholm.
  • Ekonomisk hållbarhet innebär att skapa ett samhälle där ekonomiska resurser används på ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet, med ett got företagsklimat och där invånarnas ekonomiska välfärd stärks.

Sveriges nationella miljömål antogs 1999 och har nära koppling till den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Generationsmålet är grunden för Sveriges miljömål och definieras:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Skip to content