• Ismantorps borg

Frågor och svar – detaljplanering

Här hittar du vanliga frågor och svar gällande detaljplaner. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss!

Vad kan jag bygga på min fastighet?

I tätbebyggt område kan det finnas en detaljplan för att säkra lämplig användning av marken. I detaljplanen finns det angivet med planbestämmelser vad, var och hur mycket du kan bygga. Om du följer dessa anvisningar kan det blir lättare att få igenom det du vill bygga, då grannhörande inte behövs. Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i kommunkartan via länken ovan. Om din fastighet inte omfattas av en detaljplan kontaktar du bygglovsavdelningen som utreder möjligheten att bygga på platsen via ett förhandsbesked.

Finns det några planerade detaljplaner för mitt område?

Översiktplanen och fördjupade delar (FÖP) av denna illustrerar och beskriver utvecklingsområden enligt kommunens framtida ambitioner. I planen kan du se hur ditt område föreslås utvecklas i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är dock inget juridiskt bindande dokument. Om du vill veta om det finns några pågående planer inom ditt område kan du läsa mer om dessa under ”detaljplaner” och ”pågående” i spalten till vänster.

Hur och när kan jag lämna synpunkter på en detaljplan?

Det finns i huvudsak två tillfällen för allmänheten och berörda att lämna synpunkter på en ny detaljplan och översiktsplan: under samrådet och granskningen. Först kan du tycka till under samrådstiden. Då kommer information via webb, tidningar såsom Ölandsbladet och Barometern, och – om du är sakägare – även direkt till dig. Du kan även hitta förslagen i kommunen servicecenter och biblioteket. Du kan även bli kontaktad om du påverkas av planen på grund av att du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Under varje enskild detaljplan, där det finns möjlighet att lämna synpunkter, finns epostadress och kontaktuppgifter.

Hur lång tid tar det att göra en detaljplan?

En enkel detaljplan med ett begränsat utredningsbehov tar cirka 1,5 år från det att vi påbörjar arbetet till dess att den blir antagen. Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft (börjar gälla) tre veckor efter antagandet. Om detaljplanen överklagas kan det dröja ytterligare sex månader eller längre innan detaljplanen börjar gälla. En mer komplicerad detaljplan tar ofta 2–4 år. I vissa fall tar planarbetet ännu längre tid för att andra frågor behöver klargöras innan planen kan bli godkänd.

Detaljplaner som omfattar mindre ändringar får en lägre prioritering, men kan genomföras i mån av tid. Det kan till exempel vara en detaljplan som endast gör det möjligt att bygga ett fåtal nya bostäder.

Vad innebär genomförandetiden av en detaljplan?

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan. Att detaljplanens genomförandetid har löpt ut innebär alltså inte att planen har slutat att gälla. Om det är en väldigt gammal plan kan det dock vara lättare att få tillåtelse att göra mindre avvikelse av planen vid en bygglovsprövning.

Hur påverkar riksintresset för det rörliga friluftslivet mitt byggande?

Riksintresset för det rörliga friluftslivet gäller över hela Öland. Riksintresset ger en indikation om de stora natur- och kulturvärdena som finns på Öland, att det finns ett stort allmänintresse och att det är viktigt att bevara.

Riksintresset som innefattas av bestämmelser i Miljöbalkens 4 kapitel innebär inte att det inte går att bygga utanför tätbebyggt område, utan att det är extra viktigt att bygga så att natur och kulturvärden inte kommer till skada. Det rörliga friluftslivets intressen kommer att beaktas först och främst vid bedömningen av lämplighet till exploatering av mark.

Hur ser strandskyddet ut på Öland?

På Öland gäller generellt ett utökat strandskydd på 300 meter. Runt sjöar och vattendrag är strandskyddet generellt 100 meter. Runt Hornsjön är strandskyddet 200 meter på land och 100 meter ut i vattnet.

Inom detaljplanerat område kan strandskyddet vara upphävt. Om det finns särskilda skäl får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet.