Kontakta oss

Detaljplan för Gullvivan 8 med flera

Syfte och bakgrund

Gullvivan 8 är en del av industriområdet Hammaren i Borgholm. Inom planområdet finns bland annat äldre baracker på kommunal mark, Nisses fisk och ett industrihotell med diverse verksamheter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av bostäder i området, i kombination med handel och icke störande verksamheter och därmed skapa en bättre sammankoppling med intilliggande bostadsområde. I samband med detaljplanearbetet är kommunens intention att förbättra förutsättningarna för att skapa trivsamma och attraktiva områden för boenden, verksamheter och besökare av området samt förbättra grönytorna i området. Detta för att skapa bättre förutsättningar för omhändertagande av dagvatten och göra nödvändiga anpassningar till ett förändrat klimat. Vidare vill kommunen skapa förutsättningar för verksamheter i området att kunna utveckla sin verksamhet.

Området Hammaren omsluts av villaområde med friliggande bostadshus och mycket grönska. Hammaren klassas som ett industriområde med verksamheter som är både små och stora till ytan. Idag är några fastigheter väl nyttjade medan majoriteten av ytorna är lågt nyttjade. Närheten till bra kommunikationer och stadskärnan ger goda förutsättningar för blandad bebyggelse i form av bostäder och kontor (så kallad icke-störande).

Ambitionen är att industriområdet kan bli sammanvävd med staden genom att verksamhetsområdet omvandlas till en ny, attraktiv och blandad stadsdel, med sitt centrala läge och närheten till havet. Området föreslås infogas i en kvartersstruktur med fler lokalgator och en bebyggelse av blandad karaktär och hushöjder.

Det centrala läget gör delar av området lämpligt för flerbostadshus i kombination med handel i bottenplan. Det är en stor efterfrågan på bostäder i centrala Borgholm och kommunen har ett uttalat mål att skapa förutsättningar för att bosätta sig permanent i kommunen.

Större del av planområdet består av kommunal mark och en del av området är privata fastigheter där verksamhet bedrivs.

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2023-06-14, § 62. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-12-05 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Gullvivan 8 med flera.

Vitstreckad markering som visar den preliminära gränsen för detaljplaneområdet Gullvivan 8

Den vitstreckade markeringen visar den preliminära gränsen för detaljplaneområdet Gullvivan 8

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet har påbörjats i området och en preliminär planområdesgräns har utsetts. Kommunen kommer att inleda utredningsarbetet under våren 2024 med en miljöteknisk undersökning om potentiella föroreningar i marken. Resultatet av utredningen kommer visa hur stor kostnaden för sanering blir och om det är ekonomiskt lönsamt att gå vidare med detaljplanearbetet. Ytterligare utredningar, till exempel dagvattenutredning, blir då aktuellt i nästa skede.

Onsdagen 13 mars och fredagen 12 april utförs grävarbete och provtagning för den miljötekniska utredningen som pågår i området. Syftet med utredningen är att ge en indikation på vilka föroreningar som kan finnas i marken.

Skip to content