Utskriftsdatum: 02 July 2020

Ventilation

Det finns allmänna råd för ventilation, se nedan under Mer information, som bör efterlevas för att säkerställa god luftkvalitet inomhus. Dessa råd är framtagna av Folkhälsomyndigheten. Det är enligt miljöbalken verksamhetsutövarens (fastighetsägarens) skyldighet att säkerställa god luftkvalitet.

Indikatorer på att luftkvaliteten kan vara bristfällig och att ventilationen inte fungerar tillfredsställande är bland annat följande hälsobesvär: luftvägs- och andningsbesvär, irritation av slemhinnor och ögon, huvudvärk, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter och infektionskänslighet och hudutslag.

Verksamhetsutövaren har enligt miljöbalken ansvaret att kontrollera orsaken till indikationer på bristande ventilation. Vid indikationerna kopplade till dålig luftkvalitet behöver verksamhetsutövaren göra en vidare undersökning och därefter kontrollera att resultaten blev det avsedda.