Vattenskyddsområde

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Det är länsstyrelsen eller kommunen som tar beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär inskränkningar i en fastighetsägares möjlighet att använda sin mark. Syftet är att skydda grundvattnet, som används till vår vattenförsörjning.

I skyddsföreskrifterna regleras

  • Hantering av oljeprodukter och kemikalier
  • Infiltration av avloppsvatten
  • Spridning av gödsel och bekämpningsmedel
  • Transport av farligt gods
  • Anläggande av vägar och bebyggelse
  • Grävning och täktverksamhet

På Öland behöver ganska stora områden skyddas eftersom grundvattnet kan förflyttas långt i kalkberggrunden. Även det naturområde (tillrinningsområde) som vattnet kommer från behöver skyddas från föroreningar.

Arbete och byggnation inom vattenskyddsområde

För att utföra arbete, till exempel sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde krävs att du gör en ansökan. Du hittar blankett eller e-tjänst för att göra en ansökan längre ner på sidan.

Vattenskyddsområden i Borgholms kommun

Blåmarkerade områden på kartan är fastställda vattenskyddsområden, klicka på dem för mer information.

Fastställda vattenskyddsområden

Längst ner på denna sida finns skyddsföreskrifter och kartor över vattenskyddsområdena. Tänk på att det i vissa fall är länge sedan vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter fastställdes. Det innebär att lagstiftning som föreskrifterna hänvisar till kan ha ersatts av nyare lagstiftning.

Byxelkrok (fastställt 2020-11-25)

Vattenskyddsområdet för Böda Torp – Mellby har utökats för att skydda grundvattnet till Byxelkroks samhälle med omgivningar. Området har en inre skyddszon som också innefattar de större dikena (kanalerna??) i området, samt en yttre skyddszon

Böda (fastställt 1974-02-13)

I Böda finns ett skyddsområde för grundvattnet till Böda samhälle. Området är uppdelat i en inre och en yttre skyddszon. Vattentäkten i Böda används sommartid, medan man får vatten från Löttorp vintertid.

Lindby-Solberga (fastställt 2006-01-30)

Öster om Köpingsvik, vid Lindby-Solberga, finns ett vattenskyddsområde för yt- och grundvatten. Området är uppdelat i fyra skyddszoner. 75 % av det kommunala vattnet kommer från denna vattentäkt.

Löttorp (fastställt 1999-12-02)

Vid Löttorp finns ett vattenskyddsområde som omfattar Löttorps tätort samt Hornsjön och dess tillrinningsområde. Hornsjön är ytvattentäkt, medan det inne i Löttorp finns en grundvattentäkt. Området är indelat i en skyddszon för ytvattentäkten samt en yttre och en inre skyddszon för grundvattentäkten. Från Löttorp levereras vatten norrut till Böda och söderut fram till Södvik och Sandvik.

Rälla Tallfältet (fastställt 1982-12-30)

Rälla Tallfältet är ett vattenskyddsområde för grundvatten. Området är uppdelat i två inre skyddszoner inom en yttre skyddszon.