Utskriftsdatum: 20 September 2020

Arrenden

Borgholms kommun arrenderar ut mark för olika ändamål. Exempel är mark för sjöbod, annan byggnad, bostäder eller anläggning. Arrendekontrakt som avser kommunal mark administreras av tillväxtenheten på kommunledningsförvaltningen.

Ansökan om överlåtelse av arrenderätt

När du vill överlåta din arrenderätt inom fastighet som ägs av Borgholms kommun krävs Borgholms kommuns skriftliga godkännande. Nedan finns ansökningsblankett om överlåtelse av arrende, som ska fyllas i och postas till Borgholms kommun i två exemplar.

Från och med 1 januari 2019 tas en administrativ avgift på 2000 kr ut för kommunens handläggning av överlåtelse av arrende.