Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera redo för granskning

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Stora Rör 2:1 med flera, i de södra delarna av Rällaskogen, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 1 oktober till och med 25 oktober 2021.

Välkommen på digitalt möte om detaljplanen för Stora Rör

Onsdag den 20 oktober klockan 12-13 och på torsdag den 21 oktober klockan 17.30-18.30 är du som har frågor eller vill veta mer om planen för Stora Rör välkommen på ett digitalt möte.

Vi ber dig anmäla dig till mötet senast tisdag, den 19 oktober:

Anmäl dig via e-post: victoria.bengtsson@borgholm.se

I samband med anmälan får du gärna skicka med dina frågor. Ange i ditt e-postmeddelande vilket av tillfällena du vill delta i. När du har anmält dig får du ett bekräftelsemejl med instruktioner och en länk som du klickar på när mötet ska börja. Du kan testa att ansluta innan för att se hur det fungerar och se så att kamera och mikrofon fungerar. Har du tekniska bekymmer eller frågor är du välkommen att kontakta kommunsekreterare Jonatan Wassberg, innan eller under mötet: telefon: 0485 – 88 354.

Välkomna!

Planens syfte och läge

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat. Området planläggs främst för bostadsändamål och naturmark samt förskola. Samråd för detaljplanen pågick mellan den 6:e april och den 5:e maj år 2017. Sedan dess har stora förändringar av planen skett, bland annat har planområdet avgränsats norrut och planerna för hospice tagits bort, även större sammanhängande partier av naturmark föreslås att säkras inför granskningsskedet.

Karta som visar planområdet i de östra delarna av Stora Rör

Bild: Planområdet i de östra delarna av Stora Rör.

Synpunkter

Under samrådskedet, det första steget i planprocessen, fanns möjligheter för berörda att lämna synpunkter på planen. De inkomna synpunkterna redovisas i en samrådsredogörelse (se länk nedan). Där redovisas även kommunens ställningstagande till ändringar av planförslaget.

Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneplanprocessen. Inför granskning kan berörda granska hur förslaget har justerats och tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Det finns även en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under granskningstiden. Planhandlingarna finns tillgängliga i nedan länk, i stadshuset och biblioteket (Östra Kyrkogatan 10). Det finns även information om detaljplanen i Borgholms kommuns blåa kub på Borgholms torg.

Eventuella skrivelser med synpunkter på granskningshandlingen ska vara försedda med namn, adress och en fastighetsbeteckning. Ange ”Detaljplan Stora Rör 2:1 m.fl.” i ämnesfältet. Skrivelsen skickas till: mobn@borgholm.se

Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm, senast den 25:e oktober 2021. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat synpunkter på planförslaget, kan förlora rätten att överklaga detaljplanen

Granskningstiden är från och med 1 oktober till och med 25 oktober 2021. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bland annat reglerar utformning av bebyggelse inom ett område.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 6 september 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte längre, med den nya avgränsningen av detaljplan, medför en betydande miljöpåverkan”.

Utställning om planen på torget i Borgholm

Har ni sett kommunens blåa kub på torget? I kuben kommer många av våra större detaljplaner att ställas ut framöver. Fram till 25 oktober är det möjligt att se utställningen om planerna för Stora Rör i kuben.

Vanliga frågor

1. Hur mycket kommer Rällaskogen och stigsystem att påverkas av planen?

Det nya planförslaget bevarar en större sammanhängande del av skogen enligt synpunkter från samrådet. Breda passager genom bostadsområdena finns för de flesta av de befintliga stigarna.

2. Är det planerat för insatser utanför planområdet för att ta hand om ett ökat antal fastboende i Stora Rör?

Ja, bland annat har Länsstyrelsen nyligen bildat ett naturreservat för delar av Rällaskogen och Ljungheden. Åtgärder föreslås i deras rapport för att till exempel förbättra tillgängligheten på stigar och bevara värdefull natur. Kommunen arbetar även i samarbete med föreningar i området med att förse Stora Rörs hamn med fler parkeringsplatser.

Trafikverket arbetar med en vägplan som ska visa hur infarten till Stora Rör görs mer trafiksäker och passager av väg 136 tryggare. Vid ICA Rälla, där vägplan redan finns framtagen, kommer snart en gång- och cykeltunnel att byggas. Kommunen samarbetar med Trafikverket så att en koppling mellan de båda passagerna så småningom finns.

I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp (VA) kommer delar av Stora Rörsvägen att förses med gång- och cykelväg, även delar av befintlig sträcka kommer att kunna användas av cyklister och fotgängare för anslutning till ny gång- och cykeltunnel. Det finns även planer på utbyggnad för fler fritidsaktiviteter.

3. Kommer vägbeläggningen på befintliga vägar (Vincents väg och Mor Linas väg) inom planområdet att ändras?

Nej, vägarna föreslås behålla befintlig beläggning utifrån önskemål att behålla den lantliga karaktären i området. De nya vägarna som anläggs i och med detaljplanen föreslås av samma anledning få likadan beläggning.

4. Kommer Vincents väg att belastas av mer biltrafik?

Nej, bostadsområden inom detaljplan leds sydost till Stora Rörsvägen. Med anledning av områdets geologiska formationer är det inte lämpligt att låta gatan korsa rasbranten som delar västra och östra området.

5. Har planen tagit hänsyn till geologiska formationer i området?

Ja, planarkitekter och dagvattenutredare har lagt mycket arbete på ett planförslag som inte innebär för mycket schaktarbeten i området. Utbyggnad av VA föreslås i samband med utbyggnad av vägar och dessa har anlagts med hänsyn till befintliga höjdskillnader i terrängen för att inte påverka de geologiska formationerna. Fördröjning av dagvatten föreslås i naturliga lågpunkter för att undvika grävning.

6. Hur påverkas vattentäkten av planerad utbyggnad?

Grundvattennivån i området ligger på 20 meters djup. Utbyggnad inom planområdet anses inte påverka vattentäkten även om en del av planområdet i den östra delen ligger inom det utvidgade förslaget för vattentäkten. BEAB försäkrar att vattenvolymen är tillräcklig för planerad utbyggnad.

7. Har kommunen tagit hänsyn till möjligheten för en framtida sammanslagning av kommunerna?

Ja, Borgholms kommun har haft dialog med Mörbylånga kommun. Lämpligheten för utbyggnad i området beslutades i samråd med Mörbylånga kommun i den fördjupade översiktsplanen för Rälla, Ekerum och Stora Rör. Det finns för tillfället inte några planer på sammanslagning av kommunerna.

8. I samrådsförslaget angavs planer på ett hospice längs Vincents väg, är det något kommunen har gått vidare med?

Nej, inför granskning har kommunen tagit bort möjligheten för hospice i området enligt inkomna synpunkter.

9. Stora Rörsvägen (965) och väg 136 är osäkra att passera och cykla på, kommer några åtgärder ske för att förbättra situationen?

Ja, Trafikverket arbetar med en vägplan som föreslår en gång- och cykeltunnel i nuvarande korsning för Stora Rörsvägen. Tidigare i år, vann även planen på en gång- och cykeltunnel vid ICA i Rälla laga kraft. Läs mer om Trafikverkets planer under punkt 2 och deras hemsida.

10. Vad händer med befintliga busshållplatser?

Enligt förslag från Trafikverket och KLT ska befintlig busshållplats längs planområdet flyttas till Stora rörs korsning och kombineras med en gång och cykeltunnel. Busshållplats vid Ljungheden och i södra Rälla föreslås att ersättas av dessa planskilda lägen vid ICA i Rälla och i Stora Rörs korsning. Busshållplatslägen är dock ännu inte fastställda och samråd sker med Trafikverket och KLT.

11. Har trafiksäkerhetsåtgärderna som föreslås för Stora Rörs korsning tagits fram i samråd med Trafikverket?

12. Var kommer det att börja byggas först?

Första etappen är planerad längs Vincents väg eftersom VA-ledningarna redan är utbyggda i området. Därefter föreslås de östra områdena att byggas ut.

13. När och hur är det möjligt att köpa tomter i området?

Försäljning av tomter kommer att vara möjligt så snart planen har vunnit laga kraft. Försäljningen kommer att gå via kommunens upphandlade mäklare

14. När beräknas det vara färdigbyggt enligt detaljplanen?

Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år. Det innebär att planområdet bör kunna vara färdigbyggt år 2037. Den första etappen beräknas dock vara klar redan om tre år. Förslaget på etapputbyggnad och de stora avstånden mellan bostadsområdena gör det möjligt att bosätta sig direkt utan att påverkas av utbyggnaden i andra områden.

Se tidplan som PDF