Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera

Detaljplan Stora Rör, syfte och läge

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat. Området planläggs främst för bostadsändamål och naturmark samt förskola. Samråd för detaljplanen pågick våren 2017. Sedan dess har stora förändringar av planen skett, bland annat har planområdet avgränsats norrut och planerna för hospice tagits bort. Även större sammanhängande partier av naturmark säkrades i granskningsförslaget.

Granskning av planen skedde hösten 2021. Eftersom Trafikverkets vägplan enbart var i samrådsskedet innebär det att eventuella förändringar kan göras i vägplanen innan den ska fastställas. Dessa eventuella ändringar kan komma att påverka detaljplanen. För att samordna Trafikverkets vägplan och detaljplanen har kommunen därför beslutat att avvakta vägplanen och därefter genomföra en ny granskning av detaljplanen. Granskningen planeras till höst / vinter 2022.

Karta som visar planområdet i de östra delarna av Stora Rör
Bild: Planområdet i de östra delarna av Stora Rör. Den svarta streckade linjen anger kommungränsen.

Vad händer nu?

En geoteknisk undersökning kommer att genomföras av Borgholms kommun i området under vecka 16 (19 april -22 april 2022). Undersökningen kan innebära en del störningar i området på grund av fordonens framfart samt om mindre träd behöver röjas. Inom kort kommer även en fågelinventering att påbörjas i området. Den innebär att det under ett antal tillfällen mellan maj och juli kommer att finnas inspektörer på plats i skogen.

Inför detaljplanens nya granskning har en omfattande trafikutredning gjorts för att undersöka alternativa vägsträckningar. Den geotekniska undersökningen är underlag för trafikutredningen.

Vanliga frågor

1. Hur mycket kommer Rällaskogen och stigsystem att påverkas av planen?

Det nya planförslaget bevarar en större sammanhängande del av skogen enligt synpunkter från samrådet. Breda passager genom bostadsområdena finns för de flesta av de befintliga stigarna.

2. Är det planerat för insatser utanför planområdet för att ta hand om ett ökat antal fastboende i Stora Rör?

Ja, bland annat har Länsstyrelsen nyligen bildat ett naturreservat för delar av Rällaskogen och Ljungheden. Åtgärder föreslås i deras rapport för att till exempel förbättra tillgängligheten på stigar och bevara värdefull natur. Kommunen arbetar även i samarbete med föreningar i området med att förse Stora Rörs hamn med fler parkeringsplatser.

Trafikverket arbetar med en vägplan som ska visa hur infarten till Stora Rör görs mer trafiksäker och passager av väg 136 tryggare. Vid ICA Rälla, där vägplan redan finns framtagen, kommer snart en gång- och cykeltunnel att byggas. Kommunen samarbetar med Trafikverket så att en koppling mellan de båda passagerna så småningom finns.

I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp (VA) kommer delar av Stora Rörsvägen att förses med gång- och cykelväg, även delar av befintlig sträcka kommer att kunna användas av cyklister och fotgängare för anslutning till ny gång- och cykeltunnel. Det finns även planer på utbyggnad för fler fritidsaktiviteter.

3. Kommer vägbeläggningen på befintliga vägar (Vincents väg och Mor Linas väg) inom planområdet att ändras?

Nej, vägarna föreslås behålla befintlig beläggning utifrån önskemål att behålla den lantliga karaktären i området. De nya vägarna som anläggs i och med detaljplanen föreslås av samma anledning få likadan beläggning.

4. Kommer Vincents väg att belastas av mer biltrafik?

Nej, bostadsområden inom detaljplan leds sydost till Stora Rörsvägen. Med anledning av områdets geologiska formationer är det inte lämpligt att låta gatan korsa rasbranten som delar västra och östra området.

5. Har planen tagit hänsyn till geologiska formationer i området?

Ja, planarkitekter och dagvattenutredare har lagt mycket arbete på ett planförslag som inte innebär för mycket schaktarbeten i området. Utbyggnad av VA föreslås i samband med utbyggnad av vägar och dessa har anlagts med hänsyn till befintliga höjdskillnader i terrängen för att inte påverka de geologiska formationerna. Fördröjning av dagvatten föreslås i naturliga lågpunkter för att undvika grävning.

6. Hur påverkas vattentäkten av planerad utbyggnad?

Grundvattennivån i området ligger på 20 meters djup. Utbyggnad inom planområdet anses inte påverka vattentäkten även om en del av planområdet i den östra delen ligger inom det utvidgade förslaget för vattentäkten. BEAB försäkrar att vattenvolymen är tillräcklig för planerad utbyggnad.

7. Har kommunen tagit hänsyn till möjligheten för en framtida sammanslagning av kommunerna?

Ja, Borgholms kommun har haft dialog med Mörbylånga kommun. Lämpligheten för utbyggnad i området beslutades i samråd med Mörbylånga kommun i den fördjupade översiktsplanen för Rälla, Ekerum och Stora Rör. Det finns för tillfället inte några planer på sammanslagning av kommunerna.

8. I samrådsförslaget angavs planer på ett hospice längs Vincents väg, är det något kommunen har gått vidare med?

Nej, inför granskning har kommunen tagit bort möjligheten för hospice i området enligt inkomna synpunkter.

9. Stora Rörsvägen (965) och väg 136 är osäkra att passera och cykla på, kommer några åtgärder ske för att förbättra situationen?

Ja, Trafikverket arbetar med en vägplan som föreslår en gång- och cykeltunnel i nuvarande korsning för Stora Rörsvägen. Tidigare i år, vann även planen på en gång- och cykeltunnel vid ICA i Rälla laga kraft. Läs mer om Trafikverkets planer under punkt 2 och deras hemsida.

10. Vad händer med befintliga busshållplatser?

Enligt förslag från Trafikverket och KLT ska befintlig busshållplats längs planområdet flyttas till Stora rörs korsning och kombineras med en gång och cykeltunnel. Busshållplats vid Ljungheden och i södra Rälla föreslås att ersättas av dessa planskilda lägen vid ICA i Rälla och i Stora Rörs korsning. Busshållplatslägen är dock ännu inte fastställda och samråd sker med Trafikverket och KLT.

11. Har trafiksäkerhetsåtgärderna som föreslås för Stora Rörs korsning tagits fram i samråd med Trafikverket?

12. Var kommer det att börja byggas först?

Första etappen är planerad längs Vincents väg eftersom VA-ledningarna redan är utbyggda i området. Därefter föreslås de östra områdena att byggas ut.

13. När och hur är det möjligt att köpa tomter i området?

Försäljning av tomter kommer att vara möjligt så snart planen har vunnit laga kraft. Försäljningen kommer att gå via kommunens upphandlade mäklare

14. När beräknas det vara färdigbyggt enligt detaljplanen?

Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år. Det innebär att planområdet bör kunna vara färdigbyggt år 2037. Den första etappen beräknas dock vara klar redan om tre år. Förslaget på etapputbyggnad och de stora avstånden mellan bostadsområdena gör det möjligt att bosätta sig direkt utan att påverkas av utbyggnaden i andra områden.

Se tidplan som PDF