Utskriftsdatum: 18 June 2021

Detaljplan Stora Rör med flera – snart klar för antagande

01 december 2020

Planen bearbetas i skrivande stund inför granskningen, som ska ske sommar år 2021. Under granskningen har berörda möjlighet att inkomma med synpunkter. Det planeras även för en utställning där den som är intresserad kan titta på kartor och annan information om planen för Stora Rör.

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Under granskningen har  berörda möjlighet att inkomma med synpunkter.

Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat. Området planläggs främst för bostadsändamål och naturmark samt förskola. Samråd för detaljplanen pågick mellan den 6:e april och den 5:e maj år 2017. Sedan dess har stora förändringar av planen skett, bland annat har planområdet avgränsats norrut och planerna för hospice tagits bort, även större sammanhängande partier av naturmark föreslås att säkras inför granskningsskedet.

Information om granskning och reviderade planhandlingar publiceras på den här sidan under mer information. Det kommer även att finnas tillgängligt på biblioteket samt kommunens servicecenter och anslagstavla. Berörda kommer även att kontaktas via brev för att kunna lämna synpunkter.

För att få tillgång till samrådshandlingarna eller om det finns övriga frågor, vänligen kontakta planarkitekt Victoria Bengtsson. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

 

Hoppa till innehåll