Kontakta oss

Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera

Publicerat 01 december 2020

Detaljplan Stora Rör, syfte och bakgrund

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat. Området planläggs främst för bostadsändamål och naturmark samt förskola. Samråd för detaljplanen pågick våren 2017. Sedan dess har stora förändringar av planen skett, bland annat har planområdet avgränsats norrut och planerna för hospice tagits bort. Även större sammanhängande partier av naturmark säkrades i granskningsförslaget.

Granskning av planen skedde hösten 2021. Eftersom Trafikverkets vägplan enbart var i samrådsskedet innebär det att eventuella förändringar kan göras i vägplanen innan den ska fastställas. Dessa eventuella ändringar kan komma att påverka detaljplanen.

För att samordna Trafikverkets vägplan och detaljplanen har kommunen därför beslutat att avvakta vägplanen och därefter genomföra en ny granskning av detaljplanen. Granskningen planeras till vår 2023.

Inför detaljplanens nya granskning har en omfattande trafikutredning gjorts för att undersöka alternativa vägsträckningar.  En geoteknisk undersökning genomfördes i området under april 2022, som är underlag för trafikutredningen.

Karta som visar planområdet i de östra delarna av Stora Rör
Bild: Planområdet i de östra delarna av Stora Rör. Den svarta streckade linjen anger kommungränsen.

Vad händer nu?

Detaljplanen bearbetas inför ny granskning i samordning med Trafikverket och andra berörda aktörer, utifrån inkomna synpunkter. Granskning planeras till våren 2023.

Hoppa till innehåll