Kontakta oss

Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera

Publicerat 01 december 2020

Detaljplan Stora Rör, syfte och bakgrund

Detaljplanen ska möjliggöra ett varierat naturnära boende i den norra delen av Stora Rör, där delar är riktat mot barnfamiljer. Områdets natur- och rekreationsvärden beaktas och utvecklas. Planen ska även förbättra trafikförbindelserna genom att erbjuda bättre cykelförbindelser mellan Stora Rör och Rälla. Inför antagande ska vägplanen vara klar för en ny trafiksäker korsning Stora Rörsvägen och väg 136.

Stora Rör ligger på pendlingsavstånd till både Kalmar och Borgholm och har sommartid en livlig hamn med båtar, restauranger, café och pensionat. Stora Rör är en populär badplats med den karaktäristiska piren och simskola sommartid. Det finns även tennis, padel och mountainebike, promenadstråk i Rälla skog samt närhet till Ekerum golf och resort. I närliggande Rälla finns samhällsservice med bra förskola, skola och affär.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och fördjupningen av översiktsplanen för Rälla, Stora Rör och Ekerum.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats där bedömningen är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Granskning av planen skedde hösten 2021. Efter granskningen av planen år 2021 bearbetades planen om avseende trafikfrågor, buller, dagvatten och natur. Eftersom ändringarna var omfattande ställdes planen ut för en ny granskning hösten 2023.

Karta som visar planområdet i de östra delarna av Stora Rör
Bild: Planområdet i de östra delarna av Stora Rör. Den svarta streckade linjen anger kommungränsen.

Vad händer nu?

Granskning av planförslaget genomfördes 16 september till 16 oktober 2023. Nu sammanställs och bearbetas och de synpunkter som inkommit under granskningen. Förslaget ska färdigställas för antagande, vilket beräknas ske under 2024.  Trafikverkets vägplan för 136:an vid Stora Rör ska vara antagen innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige.

Bild: Illustrationsplan

Skip to content