Utskriftsdatum: 16 September 2021

Detaljplan Stora Rör med flera – snart klar för antagande

01 december 2020

Miljö och byggnadsutskottet har godkänt detaljplanen för granskning. Detaljplanen ska sedan upp till beslut i Miljö och byggnadsnämnden den 23 september. Om planen blir godkänd kommer planhandlingarna att finnas tillgängliga för granskning den 1-25 oktober, 2021. En monter på stadstorget kommer även kunna besökas under skördefesten för den som vill läsa mer om framtida planer i området.

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat. Området planläggs främst för bostadsändamål och naturmark samt förskola. Samråd för detaljplanen pågick mellan den 6:e april och den 5:e maj år 2017. Sedan dess har stora förändringar av planen skett, bland annat har planområdet avgränsats norrut och planerna för hospice tagits bort, även större sammanhängande partier av naturmark föreslås att säkras inför granskningsskedet.

Information om granskning och reviderade planhandlingar publiceras på den här sidan under mer information. Det kommer även att finnas tillgängligt på biblioteket samt kommunens servicecenter och anslagstavla. Berörda kommer även att kontaktas via brev för att kunna lämna synpunkter.

För att få tillgång till samrådshandlingarna eller om det finns övriga frågor, vänligen kontakta planarkitekt Victoria Bengtsson. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida

 

Hoppa till innehåll