Utskriftsdatum: 04 April 2020

Vatten och avlopp

Borgholm Energi ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att producera rent vatten samt ta hand om och det vatten vi använt. Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av anläggningar och rörnät i kommunen. Totalt handlar det om ca 75 mil vattenledningar, 35 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Det finns ca 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricksvatten samt spillvatten.

Målet för verksamheten är att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet.

Verksamheten finansieras genom den taxa som tas ut för vatten och spillvatten. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Läs mer om vatten och avlopp på Borgholm Energis hemsida, du hittar länken längre ner på sidan, under Mer information.