Vatten och avlopp

Vad gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp? Vad ska du tänka på om du har eller vill ha egen brunn och enskilt avlopp?

Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av anläggningar och rörnät i kommunen. Totalt handlar det om cirka 75 mil vattenledningar, 35 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Det finns ca 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricksvatten samt spillvatten.

Bevattningsförbud

Vi påminner om att det  råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter. Se mer information för poolvatten nedanför.

Tack för att du är med och spar på vattnet!

Vad gäller för att fylla min pool?

Poolvatten

Det är inte tillåtet att använda det kommunala vattnet för att fylla vatten i swimmingpool eller SPA-bad som är större än tre kubikmeter. Däremot går det bra att genom privat speditör och tankbil hämta vatten vid Borgholm Energis vattenverk i Löttorp, Sandvik och Köpingsvik. Vatten som hämtas kostar ingenting för kunder som är anslutna till kommunalt vatten, däremot bekostar du själv transporten.

Anledningen till bestämmelsen är att vattenledningsnätet belastas mycket hårt under vår och sommar då uttaget av vatten ökar enormt. Det kan uppstå problem med dåligt tryck eller missfärgningar av vatten, vilket förvärras av stora uttag till pooler. Hämtas vattnet vid vattenverket sker det under kontrollerade former och påverkar inte övriga kommuninvånare.

Du som skaffar pool måste ha kunskap om hur den ska skötas och hur den kan komma att påverka miljön. Du måste känna till vilka kemikalier du använder och hur dessa ska hanteras. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i naturen. Klorerat vatten ska neutraliseras eller avdunstas i god tid före tömning. Låt poolen stå några dagar innan du börjar tömma den. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mindre. Fritt klor förbrukas snabbt i mindre pooler som får stå i solen

Överväger du att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen. Silver är ett olämpligt desinfektionsmedel. Det dödar inte virus och belastar miljön mer än klor.

Tömma poolen

  1. Det är inte tillåtet att tömma poolen i spillvattenledningen (avlopp) till reningsverket eller till enskilt avlopp. Klorerat vatten kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg och leder till ökade kostnader för kommunen.
  2. Om du enbart har använt klor som desinfektionsmedel kan du tömma poolen på din gräsmatta, helst lite i taget och i omgångar så att marken kan ta emot vattnet. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för dina grannar.
  3. Innan du tömmer till en dagvattenledning ska du höra med Borgholm Energis VA-organisation. Ofta leds dagvattnet direkt till havet, en sjö eller ett vattendrag.
  4. Det är inte lämpligt att tömma ut klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag eftersom växt- och djurlivet kan skadas av klorerat vatten.

Kontakta Borgholm Energis VA-avdelningen i din kommun om du har frågor kring tömning av pooler eller inte har möjlighet att tömma på egen gräsmatta.