Kontakta oss

Kräver det lov eller anmälan?

Publicerat 09 juni 2020

När kommunen behandlar en ansökan eller anmälan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Kraven finns framför allt i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt de detaljplaner som finns i kommunen.

Innanför eller utanför detaljplan?

En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar som krävs för att bedöma markens eller områdets lämplighet.

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan det kan beviljas bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden. Man kan även ändra eller upphäva redan gällande detaljplaner.

För att ta reda på om fastigheten du vill söka bygglov för ligger innanför eller utanför detaljplan – gå till kommunens karta. Du hittar länken längre ner under ”Mer information”.

Du kan även läsa mer om detaljplanering, se längre ner på sidan, under ”Mer information”.

Hoppa till innehåll