Kontakta oss

Kräver det lov eller anmälan?

När kommunen behandlar en ansökan eller anmälan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Kraven finns framför allt i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt de detaljplaner som finns i kommunen.

Inom eller utom detaljplanerat område?

En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar som krävs för att bedöma markens eller områdets lämplighet.

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan det kan beviljas bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill ändra användning av mark- och vattenområden.

För att ta reda på om fastigheten du vill söka bygglov på ligger inom eller utom detaljplanerat område – gå till kommunens karta. Du hittar länken längre ner under ”Mer information”.

Du kan även läsa mer om detaljplanering, se längre ner på sidan, under ”Mer information”.

Skip to content