Utskriftsdatum: 30 September 2020

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Radon är lukt- och färglöst, vilket innebär att det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Att andas in radonhaltig luft kan skada cellerna i luftvägarna och lungorna. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer. Det är därför höga halter radon inomhus utgör en hälsorisk.

I hyreshus och bostadsrättsföreningar är fastighetsägaren skyldig att ha rutiner för radon. Detta regleras i miljöbalken. Även förskolor, skolor och andra allmänna lokaler har krav på att veta om det finns förhöjda radonvärden i deras lokaler. Är du småhusägare bör du för din egen skull göra en mätning.

Riktvärde

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd för radon inomhus. Du finner dessa på Folkhälsomyndighetens hemsida, se nedan under Mer information. Folkhälsomyndighetens riktvärde säger att radongashalten inte bör överskrida 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) luft.

Källor till radon

Det finns främst tre olika källor till radon inomhus. Det kommer från marken runtom och under byggnaden. Lufttrycket är ofta lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Radon kan förekomma och frigöras från vissa byggnadsmaterial, till exempel blåbetong. Radon kan också förekomma i förhöjda halter i bergborrade brunnar och kommer då in i bostaden via dricksvattnet.

Radonmätning och åtgärder

Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför rekommenderas att mätningen genomförs i två till tre månader under mätperioden 1 oktober till 30 april. Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, till exempel om du ska köpa hus, finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. Observera att en mätning under en kortare period endast bara är rådgivande.

Dosor för radonmätning kan du beställa hos ett av de mätlaboratorier som är ackrediterade, det vill säga godkända. Se länkar nedan under Mer information. Vänd dig direkt till laboratoriet för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

På Radonföreningens webbplats kan du söka efter konsulter och entreprenörer som genomgått radonutbildning. De kan svara på tekniska frågor gällande radon samt anlitas för att genomföra åtgärder för att minska halten radon i bostäder.

Du kan hämta mer information om radon på bland annat Folkhälsomyndighetens och Boverkets hemsidor.