Kontakta oss

Översiktsplanering

Publicerat 10 december 2013

Vi arbetar just nu med framtagandet av en ny översiktsplan för Borgholms kommun. En översiktsplan visar hur hela kommunen långsiktigt ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande men vägleder beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Varje kommun ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan.

Samråd

Nu är samrådet för förslaget till ny översiktsplan avslutat. Mellan den 1 juni och den 31 augusti fick alla som hade intresse möjlighet att tycka till om förslaget och lämna sina synpunkter.

I juni fanns fem tillfällen att diskutera förslaget med kommunens tjänstepersoner, 7 juni i Byxelkrok, 9 juni i Löttorp, 11 juni i Borgholm, 13 juni i Runsten samt 15 juni i Rälla.

Ta del av samrådsförslaget

Samrådsförslaget består av följande dokument. Du hittar filerna längre ner på sidan

  • Översiktsplan 2040 – Samrådsversion
  • Översiktsplan 2040 – Bilaga kulturmiljö Borgholm-Köpingsvik
  • Översiktsplan 2040 – Miljökonsekvensbeskrivning

Vidare process

Efter samrådet ska nu synpunkterna sammanställas och arbetas in i planen. Synpunkterna kommer även att redovisas i en särskild samrådsredogörelse. Det omarbetade förslaget kommer sedan ställas ut för granskning. Då kommer det att finnas möjlighet igen att lämna synpunkter – innan planen slutligen antas av kommunfullmäktige.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Den gäller tills den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft. Du hittar den längre ner på sidan.

Fördjupningar och tematiska tillägg

För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns för närvarande fem fördjupningar. Dessa fördjupningar har arbetats in i förslaget till den nya översiktsplanen. Fördjupningarna gäller i sin nuvarande form till dess att den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft. Du hittar dem i menyn.

Det finns även ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en vindkraftsplan som är framtagen gemensamt av Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Det tematiska tillägget kommer att fortsätta gälla även när förslaget till ny översiktsplan antas. Du hittar även den längre ner på sidan.

Vill du veta mer om hur arbetet med den nya översiktsplanen går till och hur det kan påverka dig kan du läsa mer här:

Hoppa till innehåll