Översiktsplanering

10 december 2013

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholms kommun. Under 2021 hålls flera digitala dialogmöten runt om i kommunen för att inhämta kunskap och synpunkter om den framtida utvecklingen. Informationen från dialogmötena arbetas in i det kommande förslaget och utgör en av grunderna till planen.

Vi vill veta mer om vad medborgare, verksamma och besökare tycker om kommunens samhällsplanering och framtid. För den som är intresserad finns en digital enkät att fylla i för att lämna sin synpunkt:

Under våren 2022 kommer samrådsförslaget till den nya översiktsplanen att presenteras och det finns då möjlighet att tycka till om planen i sin helhet.

Gällande översiktsplan

Under våren 2022 kommer samrådsförslaget till den nya översiktsplanen att presenteras och det finns då möjlighet att tycka till om planen i sin helhet.

Vill du veta mer om hur arbetet med den nya översiktsplanen går till och hur det kan påverka dig kan du läsa mer här:

Processen för ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram eller revidera översiktsplanen är en demokratisk process som sker i flera steg. Nedan följer en beskrivning av de etapper som normalt ingår i arbetet.

Tidig dialog

När beslutet är fattat om att en ny översiktsplan ska tas fram eller revideras börjar arbetet med att ta fram underlagsmaterial. En viktig del i arbetet med underlag är att föra dialog med medborgare, näringsliv och besökare för att samla in erfarenheter och synpunkter.

Samråd

Ett förslag till översiktsplan utarbetas med stöd av underlagsmaterialet. Länsstyrelse och berörda kommuner får under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande. Även allmänhet, intresseorganisationer, föreningar, näringsliv och myndigheter bereds tillfälle för samråd. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs sedan i en samrådsredogörelse.

Utställning och granskning

Efter samrådet ändras och kompletteras planen utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter ställs planen ut på granskning under minst två månader. Kungörelsen om granskning annonseras i lokalpressen. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen under granskningstiden.

Antagande

De synpunkter som kommit in under granskningstiden sammanställs i ett utlåtande. Mindre justeringar med hänsyn till framförda synpunkter kan göras i planen innan förslaget antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Meddelande om justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor förutsatt att det inte överklagas.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Den gäller tills den nya översiktsplanen är antagen.

Fördjupningar och tematiska tillägg

För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns flera fördjupningar.

Det finns även ett så kallat tematisk tillägg till översiktsplanen, en vindkraftsplan som är framtagen gemensamt av Borgholm och Mörbylånga kommun och som omfattar hela Öland, se under Mer information nedan.

 

Hoppa till innehåll