Kontakta oss

Översiktsplanering

Vi arbetar just nu med framtagandet av en ny översiktsplan för Borgholms kommun. En översiktsplan visar hur hela kommunen långsiktigt ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande men vägleder beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Varje kommun ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan.

Granskning

Ett första förslag har varit ute på samråd under sommaren 2022. Förslaget har nu bearbetats och ställs ut för granskning från och med den 23 maj till och med den 25 augusti 2024.

Under granskningen ges bland annat länsstyrelsen, regionen, berörda kommuner och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Ta del av granskningsförslaget

Granskningsförslaget består av följande dokument,

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser  från och med den 23 maj till och med den 25 augusti 2024,

Vill du ta del av samrådsförslaget som var ute på samråd under 2022 och utgör grund till det bearbetade granskningsförslaget så hittar du det här,

Lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen via e-post till oversiktsplan@borgholm.se eller via post till Borgholms kommun, Planeringsenheten, Box 52, 387 21 Borgholm, senast den 25 augusti 2024.

Vidare process

Kommunen kommer bearbeta planförslaget ytterligare en gång efter granskningen utifrån inkomna synpunkter. Därefter sammanställs de i ett granskningsutlåtande. Det bearbetade förslaget kommer resultera i ett slutligt förslag till ny översiktsplan. Detta förslag av översiktsplan beräknas kunna antas i fullmäktige under hösten.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Den gäller tills den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft. Du hittar den längre ner på sidan.

Fördjupningar och tematiska tillägg

För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns för närvarande fem fördjupningar. Dessa fördjupningar har arbetats in i förslaget till den nya översiktsplanen. Fördjupningarna gäller i sin nuvarande form till dess att den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft. Du hittar dem i menyn.

Det finns även ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en vindkraftsplan som är framtagen gemensamt av Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Det tematiska tillägget kommer att fortsätta gälla även när förslaget till ny översiktsplan antas. Du hittar även den längre ner på sidan.

Vill du veta mer om hur arbetet med den nya översiktsplanen går till och hur det kan påverka dig kan du läsa mer här,

Skip to content