Utskriftsdatum: 25 January 2020

Översiktsplanering

Aktuell översiktsplan
Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Under 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan (ÖP). Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste måldokument och planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen är vägledande men inte bindande, i planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.  Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Fördjupningar och tematiska tillägg
För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns flera fördjupningar, se mer under fliken > Fördjupningar av översiktsplanen.

Det finns även ett så kallat tematisk tillägg till översiktsplanen, en vindkraftsplan som är framtagen gemensamt av Borgholm och Mörbylånga kommun och som omfattar hela Öland, se länk nedan.