Utskriftsdatum: 21 April 2019

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett av de viktigaste verktygen vid planering av kommunens utveckling och framtid. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen ska visa hur mark- och vatten är tänkt att användas. I Borgholms kommun finns det en översiktsplan från 2002. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till hösten.

För ett mindre område, exempelvis ett samhälle, går det att göra en fördjupning av översiktsplanen. Det går även att utreda en specifik fråga mer genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.