Utskriftsdatum: 04 April 2020

Översiktsplanering

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholm kommun, läs mer om vårt arbete under fliken ”Ny översiktsplan på gång”.
Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan (ÖP). Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste måldokument och planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen är vägledande men inte bindande, i planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Se mer under fliken ”Gällande översiktsplan”.

Fördjupningar och tematiska tillägg

För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns flera fördjupningar, se mer under fliken ”Fördjupningar av översiktsplanen”.

Det finns även ett så kallat tematisk tillägg till översiktsplanen, en vindkraftsplan som är framtagen gemensamt av Borgholm och Mörbylånga kommun och som omfattar hela Öland, se under Mer information nedan.