Kontakta oss

Skadedjur och skyddsjakt

Med skadedjur avses bland annat möss, råttor, mås- och kråkfåglar, grävlingar och andra vilda djur som uppehåller sig i närheten av våra bostäder.

Ohyra och skadedjur

Till ohyra räknas ofta olika typer av mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med mera. Om en insekt ska betraktas som ohyra avgörs inte av arten, utan av mängden och platsen insekten uppträder på. Detsamma gäller för skadedjur. Dessa kan vålla stor ekonomisk skadegörelse genom angrepp på till exempel livsmedel, textilier och träprodukter. En förutsättning för ingripande är att förekomsten av djuren innebär olägenhet för hälsa och miljön.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som har förorsakat förekomsten av ohyra. Bor du i villa är det också lämpligt att prata med ditt försäkringsbolag.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka, eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att i första hand försöka hitta andra, mer långsiktiga lösningar.

Kommunens skyddsjägare

Borgholms kommuns skyddsjägare kan anlitas av den som upplever olägenhet av exempelvis fåglar på den egna fastigheten, vilket debiteras den enskilde. Kommunen bekostar alltså inte åtgärderna. Besväras du av duvor, kråk- eller måsfåglar inom planlagt område kan du kontakta kommunens miljöenhet som kan hänvisa dig till godkända skyttar.

Skyddsjakt på enskilds initiativ

Utanför planlagt område kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordning få bedriva ”skyddsjakt på enskildes initiativ”. Kontakta därför jakträttsinnehavaren vid problem.

Hör gärna av dig till kommunen om du har problem med till exempel vildsvin. Du kan också rapportera dina observationer på Artportalen.

Skip to content