Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka om bostadsanpassningsbidrag för att få din permanentbostad anpassad så att den bli ändamålsenlig som bostad för dig trots din funktionsnedsättning.

Om du bor inom Borgholms kommun och har behov av att få bostaden anpassad ska du i första hand vända dig till kommunens arbetsterapeuter i hemsjukvården. För att en anpassning ska kunna beviljas av kommunen krävs att behovet styrks med ett intyg från en medicinsk sakkunnig. Intyget skickas till byggenheten, som regel genom arbetsterapeutens försorg. En handläggare inom bostadsanpassning kan sedan hjälpa dig med ansökan och ge dig förslag på hur anpassningen kan lösas.

Om du vill finns vi till hands och hjälper dig hela vägen fram till en färdigställd anpassning.

Åtgärder i bostaden

Anpassningen kan gälla för alla former av bestående funktionsnedsättning – till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning, allergi med mera. Anpassningen är till för att underlätta ditt dagliga liv i hemmet, till exempel att förflytta dig i bostaden, sova och vila, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Inomhus kan en anpassning gälla att ordna en duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, montera automatiska dörröppnare, lyftanordningar med mera. Utomhus kan en anpassning gälla hårdgöring av gångvägar, montering av ramper med mera.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs fastighetsägarens medgivande. Bidrag för bostadsanpassning beviljas enbart för din permanentbostad.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärden ska vara nödvändig med hänsyn till de behov som funktionsnedsättningen medför. Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, till reparationer eller för att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen, genom att fylla i ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”, som du hittar längre ner på sidan. Till ansökan bifogas intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Sådana intyg kan utfärdas av till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och distriktssköterskor. För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenheter krävs alltid fastighetsägarens medgivande.

Du som söker bidrag har rätt att få hjälp från handläggare att fylla i ansökan. Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och handläggaren.

När kommunen fått ansökan och intyg utreder handläggare ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, SFS 1992:1574).

Vad händer när jag har fått bidrag?

Du äger din anpassning. Det innebär att du själv får stå för reparationer och underhåll om det behövs. Vid reklamation av anpassningen kontaktar du entreprenören som utfört arbetet. Fastighetsägare får själva stå för kostnader vid återställning av anpassningar. Kommunen står för eventuella reparationer för det material du fått låna av kommunen. När behov upphör återställer kommunen materialet till ursprungligt skick.

Kan man få bostadsanpassningsbidrag när man flyttar?

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar. Den som bor i en bostad efter beslut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassning.

Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan du få hjälp av en handläggare att överklaga. Kommunen gör sedan en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar ärendet.