Kontakta oss

Byxelkroksområdet

Planområdet berör de områden som ligger i och i nära anslutning till Byxelkrok. Området begränsas i norr av alvarsmark, i öster av Lindreservatets naturreservat, i söder av naturmark. I väster utgör Kalmarsund en naturlig gräns. Målet med fördjupningen av översiktsplanen är att utreda möjligheterna till utökad bebyggelse och att möjliggöra för Byxelkrok att utvecklas. Målet är att Byxelkrok ska växa och utvecklas utan att befintliga natur- och kulturvärden går förlorade. Fler människor ska kunna bosätta sig i Byxelkrok med omnejd.

Den fördjupade översiktsplanen ska fungera rådgivande vid kommande beslut angående mark- och vattenanvändningen. Det betyder att fördjupningens innehåll ska ses som en utredning som styrker en viss utveckling av orten, till exempel ska det vara enkelt att finna stöd för beslut om bygglov i ett specifikt område.

Uppdraget att ta fram en fördjupning gavs av kommunstyrelsen med stöd i nu gällande översiktsplan. Området har markerats som ett fördjupningsområde. I uppdraget formulerades syftet att skapa utveckling, utan att det sker på bekostnad av natur- och kulturvärden.

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2017. Du kan läsa antagandehandlingarna här nedanför.

Skip to content