Utskriftsdatum: 23 October 2021

Byxelkroksområdet

04 juli 2016

Fördjupningen av översiktsplanen för Byxelkroksområdet

Den fördjupade översiktsplanen ska fungera rådgivande vid kommande beslut angående mark- och vattenanvändningen. Det betyder att fördjupningens innehåll ska ses som en utredning som styrker en viss utveckling av orten, till exempel ska det vara enkelt att finna stöd för beslut om bygglov i ett specifikt område.

Uppdraget att ta fram en fördjupning gavs av kommunstyrelsen med stöd i nu gällande översiktsplan där området markerats som ett fördjupningsområde. I uppdraget formulerades syftet att skapa utveckling utan att det sker på bekostnad av natur och kulturvärden. Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017-01-16 och beslutet vann laga kraft 2017-02-14.

Väsentliga frågor

I arbetet med fördjupningen har frågan om avloppsreningsverkets kapacitet varit central. En utbyggnad av verket måste göras innan det kan bli aktuellt med ny bebyggelse.

Kustvattnet och havet i stort omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten MKN. Vattenförvaltningen delar in haven i så kallade vattenförekomster. En vattenförekomst klassas utefter vilken status som man anser ska uppnås, det är den klassningen som blir normen. Normerna ska följas och fördjupningen ska bidra till det.

Hoppa till innehåll