Kontakta oss

Detaljplan Kolstad 39:33 m.fl.

Publicerat 03 februari 2020

Arbete inför granskning av detaljplan för Kolstad 39:33

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Kolstad 39:33 med flera som just nu bearbetas inför det andra steget i planprocessen, granskning.

Detaljplaneförslaget för Kolstad 39:33 var mellan 3 februari till och med den 24 februari 2020 ute på samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen och syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet, ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan samt möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter presenteras tillsammans med kommunens kommentarer och de förändringar som ska göras inför granskningen till följd av de inkomna synpunkterna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya fastigheter för enbostadshus samt att justera planbestämmelser för kringliggande fastigheter.

Se under Mer information nedan för att ta del av samrådsförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

Hoppa till innehåll