Kontakta oss

Detaljplan Kolstad 39:33 m.fl.

Syfte och bakgrund

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Kolstad 39:33 m.fl. vars syfte är att möjliggöra för större byggrätter och fler bostäder inom området.

Planområdet ligger i Kolstad, öster om Borgholms tätort och omfattar cirka åtta hektar. Planområdet utgörs av befintlig planlagd bostadsbebyggelse och planlagd allmän platsmark.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Borgholm och Köpingsvik, som antogs 2018.

Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas enligt Miljöbalkens kriterier.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget var ute på samråd  3 februari – 24 februari 2020. Totalt inkom 26 yttranden och kommunen håller för närvarande på att sammanställa yttrandena och bearbeta förslaget inför nästa steg i planprocessen, granskning.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget som det såg ut i samrådsskedet. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakt längst ner.

Skip to content