• Grävmaskin

Rivning av byggnad

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme.

De byggnader som kräver bygglov kräver oftast även rivningslov eller en anmälan till byggnadsnämnden.

Även om det inte krävs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

När du river en byggnad är det viktigt att se till att rivningsavfallet tas om hand på ett korrekt sätt, därför görs en rivningsplan där det framgår vilka material som byggnaden består av samt var det ska deponeras.

För en ansökan om rivningslov ska följande handlingar skickas in:

• Situationsplan
• Uppgift om area för den byggnad som ska rivas
• Foto på byggnaden eller den del av byggnaden som ska rivas
• Rivningsplan

I vissa fall krävs även:

• Uppgift om kontrollansvarig

Avgifter rivning lov och anmälan 2023

 

Vad kostar det? Pris för 2023
Rivningslov/anmälan 6 295 kr