Rivning av byggnad

Rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme.

De byggnader som kräver bygglov för att uppföra kräver oftast rivningslov eller en anmälan för att riva.

Även om det inte krävs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

När du river en byggnad är det viktigt att se till att rivningsavfallet tas om hand på ett korrekt sätt, därför görs en rivningsplan där det framgår vilka material som byggnaden består av samt var det ska deponeras.

För en ansökan om rivningslov ska följande handlingar skickas in

• Situationsplan
• Uppgift om area för den byggnad som ska rivas
• Fotografi på byggnaden eller den del av byggnaden som ska rivas
• Rivningsplan

I vissa fall krävs även

• Uppgift om kontrollansvarig

Avgift

 

Rivningslov och rivningsanmälan Avgift 2024
Rivningslov Inom detaljplanerat område 7 884 kronor
Rivningsanmälan Utanför detaljplanerat område 6 570 kronor