Utskriftsdatum: 31 July 2021

Byggtermer, ordlista

27 januari 2021

Ordlista med olika termer som kan dyka upp under en bygglovsprocess

BBR

Boverkets byggregler, detaljerade föreskrifter framtagna av boverket som ska följas under ett byggprojekt. Där står om t ex brandkrav, tillgänglighetskrav, energikrav m.m.

Bostadshus

En byggnad i vilken minst halva ytan är avsedd till bostad.

Bruttoarea (BTA)

Yta mätt från ytterväggens utsida med alla våningsplan inräknade.

Byggentreprenör

Hantverkare i form av snickare, rörmokare, elektriker m.m.

Byggherre: Den som vill utföra en byggåtgärd, ofta en fastighetsägare/husägare. Den som antingen i egen regi eller genom entreprenörer, låter utföra ett byggnadsprojekt för egen räkning. Det är byggherren som ansöker om bygglov och har ansvaret för att gällande lagstiftning följs.

Byggnadsarea(BYA) Detta är ytan som byggnaden tar upp på marken.
I detta kan takutsprång och andra byggnadsdelar inräknas om de är mätvärd yta.
Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark.

Byggnadshöjd: Höjden på en byggnad från markens medelnivå och till skärningen av takfoten och fasadlivet.

Byggrätt: Vad, var, och hur mycket man får bygga på tomten.

Ekonomibyggnad: Lovbefriad byggnad som är till för jord- eller skogsbruket. Den som vill uppföra en ekonominbyggnad utan lov måste få sin huvudsakliga inkomst från jord- eller skogsbruksverksamhet.

Fasadritning: Hur byggnationen ser ut när man ser på den ifrån ett perspektiv utifrån. Här ska synas vad fasaden och taket har för material samt var fönster och dörrar är placerade.

Fastighet: Är ett avgränsat mark- eller vattenområde. Marken kan vara både skog, åker, bete, eller bebyggd tomtplats m.m.

Kontrollansvarig: Oberoende certifierad sakkunnig person som kontrollerar att byggnationen utförs enligt gällande regelverk. Man kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets

Nockhöjd: Höjden på en byggnad från marken upp till nocken

PBL: Plan- och bygglagen

Planritning: Ett horisontellt snitt igenom en byggnad. Den visar planlösningen och hur de olika rummen ska användas, till exempel vad som är badrum, sovrum och kök. Planritningen ska vara möblerad.

Sammanhållen bebyggelse: En bebyggelsegrupp som består av minst 3-4 byggnader vars tomter gränsar till varandra eller endast avskiljs av en mindre väg.

Sektionsritning: Ett vertikalt snitt genom en byggnad där man ser taklutning, rumshöjder och byggnadshöjd. Eventuell vind/loft samt marken ska vara utritad.

Skala: I vilken storlek man återger det som finns i verkligheten eller det man önskar bygga.
Exempelvis skala 1:100 är en hundradel av verkligheten: 1 centimeter på ritningen motsvarar en meter i verkligheten.
Slutbesiktning: Undersökning som utförs när en byggnad är färdigställd, alltså efter att en byggnation är färdig, där man fastställer att byggnaden uppfyller ställda krav.

En slutbesiktning, eller entreprenadbesiktning som det heter, utförs inte av kommunen utan av byggherren utsedd besiktningsman som är certifierad för detta.

Slutsamråd: Ett möte på plats vid en byggnation där kontrollansvarig, kommunen (oftast en byggnadsinspektör) och byggherre är med. Där går man igenom så att byggnationen följt bygglovet och kontrollplanen. Sker ofta efter slutbesiktning.

Totalhöjd: Höjden på en byggnad från marken och upp till högsta byggnadsdelen, Här räknas även skorstenen och eventuell antenn med i höjden.

Våning: En våning är ett utrymme som avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. Som våning räknar man även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Som våning räknar man även källare om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Öppenarea: Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som inte omsluts av väggar. I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, carport och liknande.

Skalstock: Mätskala inritad på ritningen som visar hur lång en utvald sträcka är på ritningen.
(Oftast fem eller tio centimeter som motsvarar fem eller tio meter.)

Fastighet: Markområde som kan bestå av trädgårds- ängs-, betes-, skogs- eller jordbruksmark.

Baskarta: Om din fastighet ligger utanför detaljplanlagt område är det en baskarta du behöver när du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan hos Borgholms kommun.
Använd Borgholms kommuns kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Förenklad nybyggnadskarta: Ligger din fastighet inom detaljplanlagt område och du ska göra en tillbyggnad eller bygga en komplementbyggnad (attefall, gäststuga, garage, carport) behöver du en förenklad nybyggnadskarta. En förenklad nybyggnadskarta kontrolleras genom mätning i fält så alla byggnader och gränser på den blir korrekta.

Nybyggnadskarta: Om din fastighet ligger inom detaljplanlagt område och du ska bygga en ny huvudbyggnad, det vill säga det som utgör huvudbostaden på tomten, är det en nybyggnadskarta du behöver. En nybyggnadskarta kontrolleras genom mätning i fält så alla byggnader och gränser på den blir korrekta.

Fastighetsbeteckning: En fastighetsbeteckning är den beteckning en juridisk fastighet har fått av Lantmäteriet. Beteckningen är unik för varje fastighet och består av namnet på det registerområde (i det här fallet en kommun) där fastigheten är belägen, därefter följer traktens namn (i städer dock ett valt namn), sedan ett blocknummer, kolon och ett enhetsnummer.

Mätvärd yta: Detta är yta som ska räknas in i beräkning av byggnadsarea och som påverkar vad ett bygglov kan kosta.

Hoppa till innehåll