Bygga nytt bostadshus

Att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, eller att flytta ett befintligt bostadshus till en ny plats, kräver bygglov.

Inom detaljplanerat område

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område finns det planbestämmelser som bland annat bestämmer hur stort och högt du får bygga. Dessa bestämmelser kan du se i detaljplanen.

Utanför detaljplanerat område

Om du vill bygga utanför detaljplanerat område ska byggnaden vara anpassad till omkringliggande bebyggelse och landskap, men det finns inga på förhand bestämda regler för vad som får byggas.

Om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område på fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. Då görs en lokaliseringsprövning som visar om det är lämpligt att bygga på platsen.

För en ansökan om bygglov för ny byggnad ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Uppgift om kontrollansvarig

I vissa fall krävs även

 • Uppgift om VA-anslutning
 •  Brandtekniskt yttrande
 • Beslut från Länsstyrelsen utifrån Miljöbalken och/eller Kulturmiljölagen

Tänk på

Om din fastighet ligger inom 300 m till havet, 200 m till Hornsjön eller 100 m från annat vattendrag så kan din ansökta åtgärd även kräva dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd under avsnittet ”Mer information”.

Avgift

Nybyggnad av bostadshus Avgift 2024
Inom detaljplan, planenligt 30-100 m² 26 280 kronor
101-200 m² 31 536 kronor
201-350 m² 32 850 kronor
Inom detaljplan, liten avvikelse 30-100 m² 34 164 kronor
101-200 m² 39 240 kronor
201-350 m² 42 048 kronor
Utanför planlagt område 30-100 m² 34 164 kronor
101-200 m² 39 420 kronor
201-350 m² 42 048 kronor