Bygga nytt bostadshus

Att bygga ett nytt hus på en fastighet kräver bygglov.

Inom detaljplanerat område:
Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område finns det planbestämmelser som bland annat bestämmer hur stort och högt du får bygga. Dessa bestämmelser kan du se i detaljplanen.

Utanför detaljplanerat område:
Om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område på fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bygga på fastigheten, såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan.

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojekteringen påbörjas och du lägger ner kostnader på ritningar med mera. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Vad kostar ett bygglov för ett nytt hus?
Avgifter för bygglov och anmälan hittar du här.

 

För en ansökan om bygglov för ny byggnad ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Uppgift om kontrollansvarig

I vissa fall krävs även

 • Uppgift om VA-anslutning
 •  Brandtekniskt yttrande
 • Beslut från Länsstyrelsen utifrån Miljöbalken och/eller Kulturmiljölagen

Tänk på

Om din fastighet ligger inom 300 m till havet, 200 m till Hornsjön eller 100 m från annat vattendrag så kan din ansökta åtgärd även kräva dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd under avsnittet ”Mer information”.