Utskriftsdatum: 04 April 2020

Döda djur

Hittar du ett dött djur i skog och mark, är det markägaren som ska kontaktas. Ärenden rörande statens vilt handläggs av polisen.

Statens vilt

Följande däggdjursarter som ingår i Statens vilt kan påträffas i kommunen

  • lo, utter och valar.
  • Döda tumlare eller annan små val tas om hand av Enheten för miljögiftsforskning.

Följande fågelarter som ingår i Statens vilt kan påträffas i kommunen

  • Rovfåglar: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
  • Ugglor: Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla.
  • Hackspettar: Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett.
  • Tärnor: Skräntärna och svarttärna.
  • Övriga: Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Sälar

Har du hittat en död säl? Låt den då ligga kvar där du fann den, och:

  • ta en noggrann positionsbeskrivning (relatera till avstånd från hamnar, sjöbodar, kyrkor, skyltar, vägar m.m.).
  • gör en uppskattning av djurets längd och vikt samt eventuella synliga skador samt grad av förruttnelse.

Kontakta därefter Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Sälarna tas om hand av muséet för bland annat analys av miljögifter. Muséet betalar också eventuella utlägg som upphittaren gjort.

Telefonnummer:
Veterinär på Riksmuséet: 08-519 542 11
Naturhistoriska Riksmuséet, växel: 08-519 540 00
Polisen: 114 14