• Våtmark

Klimatanpassning

23 november 2021

Klimatförändringarna medför både varmare temperaturer, fler värmeböljor och stigande havsnivåer. Det kan också leda till ökad risk för långvarig torka, oftare återkommande skyfall och fler översvämningar av vattendrag. Ett förändrat klimat ställer nya krav på motståndskraften i vår miljö, både den befintliga och den framtida.

Effekter i Borgholms kommun

De mest påtagliga konsekvenserna för Borgholms kommun bedöms vara höjda havsnivåer och en ökad risk för torka. Även framtidens oftare återkommande skyfall kommer att ha inverkan på länet och kommunen. Dessa aspekter påverkar i sin tur många delar av samhället, exempelvis jordbruket, var vi kan bygga, stranderosion och kommunens höga natur- och kulturvärden.

Havsnivåhöjning och bostadsbebyggelse

Gällande den stigande havsnivån har Borgholms kommun, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendation, beslutat att ny bostadsbebyggelses grundläggning ska ske på minimum 2,8 meters markhöjd.

Karta för havsnära fysisk planering:

Visa större karta

Förebyggande åtgärder

Jämfört med att reparera skador i efterhand har förebyggande klimatanpassningar ofta samhällsekonomiska fördelar. Genom en välinformerad och förberedd planering har även kulturella och ekologiska värden större chans att både bevaras och ha möjlighet att utnyttja de nya förutsättningarna, för att tillskapa nya värden.

Klimatanpassningsåtgärder kan ha många synergieffekter med att minska klimatpåverkan, speciellt om de utgörs av naturbaserade lösningar som grundas i naturens egna ekosystem och funktioner. Exempelvis binder grönska koldioxid samtidigt som det ger ljuddämpning i ett gaturum, sänker temperaturen, filtrerar dagvatten, förbättrar luftkvaliteten och har estetiska värden. Dessutom kan de gröna miljöerna bidra till en bättre hälsa med minskad stress, naturliga mötesplatser och möjlighet till lek och rekreation.

Genomförda åtgärder

Flera olika klimatanpassningsåtgärder har utförts i kommunen. I Sandvik öppnades ett avsaltningsverk år 2017 som ett steg i att säkra dricksvattentillgången i kommunen. En dagvattendamm har anlagts i centrala Borgholm för att fördröja och filtrera vattnets väg mot Östersjön och för att undvika översvämningar i bostadsområden. I Böda är avloppsreningsverket anpassat så att det renade avloppsvattnet kan användas i jordbruket och på så sätt skapa ett cirkulärt vattenbruk som är mindre känsligt för vattenbrist. Flera tidigare våtmarker runt om i kommunen har restaurerats, vilket bland annat gynnar påfyllningen av grundvattnet och utjämnar stora vattenflöden.

Hoppa till innehåll