Utskriftsdatum: 10 April 2020

Vindkraft

vindkraftÖlandsvind, planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland

De första moderna vindkraftverken på Öland uppfördes i början av 1990-talet. I syfte att få en mer organiserad utbyggnad av vindkraften tog Länsstyrelsen hösten 1992 initiativ till en utredning om vindkraft tillsammans med Ölandskommunerna. Det har dock saknats ett samlat grepp om möjligheterna till en fortsatt etablering av vindkraft på Öland. I syfte att skapa en gemensam policy och ett gemensamt planeringsunderlag för denna lokalisering tog Länsstyrelsen tillsammans med Ölandskommunerna och Regionförbundet i januari 2006 initiativ till en ny utredning om vindkraften. Utredningsarbetet har bedrivits med Länsstyrelsen som projektägare.

Ekonomiskt stöd för arbetet har utöver de fyra medverkande aktörerna även erhållits från Boverket och det särskilda planeringsstöd som regeringen inrättade för åren 2007 och 2008. Föreliggande rapport utgör slutrapport i projektet. Resultatet och dess underlag kommer att utgöra Länsstyrelsens och kommunernas gemensamma grund för översiktsplaner, och riktlinjer/rekommendationer för hanteringen av nuvarande och kommande vindkraftsärenden på Öland.