Utskriftsdatum: 21 October 2021

Anordna parkering

15 oktober 2018

En fastighetsägare är skyldig att på eller inom den egna fastigheten anordna utrymme för fordonsparkering för boende, för dem som arbetar där eller för besökare inom fastigheten. Bestämmelserna om krav på parkeringsutrymmen finns i 8 kap. 9 § plan- och bygglagen [2010:900 (PBL)] och innebär att kommunen vid nybyggnation ställer krav om tillskapandet av erforderligt antal parkeringsplatser inom fastigheten. Vid om- och tillbyggnad av en fastighet får kommunen i skälig omfattning kräva tillskapandet av ytterligare parkeringsplatser inom fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i samband med bygglovsansökan om antalet erforderliga parkeringsplatser för en viss fastighet utifrån en för kommunen fastställd parkeringsnorm. Skulle Miljö- och byggnadsnämnden finna att antalet parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm inte uppfylls ska bygglovsansökan avslås.

Parkeringsköp

Det kan i vissa fall vid ny-, till- eller ombyggnad finnas svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom den egna fastigheten. När så inte är möjligt och kommunen tillåter så kan så kallat parkeringsköp tillämpas som en kollektiv lösning för att möjliggöra parkeringsplatser.

Parkeringsköpet innebär en ekonomisk samverkan där fastighetsägare deltar finansiellt i anordnandet av en gemensam parkeringsanläggning för flera fastigheter. Parkeringsköpet är en civilrättslig överenskommelse mellan kommunen och berörda fastighetsägare som innebär att kommunen erhåller ett engångsbelopp för varje parkeringsplats som ställs till förfogande enligt avtalet. Kommunen förbinder sig att tillhandahålla erforderligt antal parkeringsplatser i nära anslutning till fastigheten. Dessa platser kan sedan förhyras av fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.

Förslaget till parkeringsköp innebär att fastighetsägare vid ny-, till- eller ombyggnad ska erbjudas möjlighet till parkeringsköp på de villkor som fastställs av kommunen i en parkeringsköpspolicy. Kommunen tillhandahåller erforderligt antal parkeringsplatser i enlighet med ett parkeringsköpavtal. Parkeringsköpsavtal handläggs av kommunledningskontoret. Läs vidare i dokumenten parkeringsnorm och parkeringsköpspolicy under ”mer information”.

Vad kostar bygglov för parkeringsplats? Beskrivning Pris
Bygglov parkeringsplats klass 1 6 990:-
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 0-10 platser 8 155:-
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 11-30 platser 9 320:-
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 30 – – platser 11 650:-

 

Hoppa till innehåll