Kontakta oss

Detaljplan för Stenninge 2:10 (gamla ICA-tomten)

Publicerat 04 oktober 2022

Syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder på Stenninge 2:10 (gamla ICA-tomten).

En ansökan om planbesked inkom från fastighetsägaren och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja positivt planbesked 2019.

Vad händer nu?

Ett förslag till detaljplan kommer att arbetas fram under 2022. Nödvändiga utredningar för området görs och arbetas in i förslaget. Förslaget planeras att gå ut på samråd under första kvartalet 2023. Då har du som bor eller verkar inom och i anslutning till planområdet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Efter att samrådstiden är genomförd sammanställs de inkomna synpunkterna och förslaget till detaljplan kan komma att arbetas om. Därefter ställs det ut för granskning och det finns återigen möjlighet att inkomma med synpunkter. Nästa steg i processen är att detaljplanen kan antas av miljö- och byggnadsnämnden. Efter att överklagandetiden löpt ut och om inga överklaganden inkommit vinner detaljplanen laga kraft. Byggnation kan påbörjas.

 
Här kan du läsa mer om planprocessens olika steg.... Läs mer →
Hoppa till innehåll