Kontakta oss

Detaljplan för Stenninge 2:10 (gamla ICA-tomten)

Publicerat 04 oktober 2022

Syfte och bakgrund

Planområdet omfattar fastigheten Stenninge 2:10 och är beläget i den Norra delen av Sandviks samhälle. På platsen har det tidigare funnits en ICA-butik vilken totalförstördes i en brand 2017 samt bensinstation. En ny butik har uppförts i utkanten av Sandvik dit även bensinstationen flyttats och fastigheten Stenninge 2:10 är idag obebyggd. En ansökan om planbesked inkom från fastighetsägaren och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja positivt planbesked 2019. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig byggnadsplan för att göra det möjligt att uppföra flerbostadshus. Planläggning för bostäder bedöms inte strida mot gällande översiktsplan. Planområdet ligger inom sammanhållen bebyggelse och inom byggnadsplan.

Vad händer nu?

Nödvändiga utredningar för området görs och arbetas in i förslaget. När ett samrådsförslag arbetats fram och godkänts i miljö- och byggnadsnämnden kan planförslaget samrådas med boende och berörda. Samråd är planerat till sommar/tidig höst 2024.

 
Här kan du läsa mer om planprocessens olika steg.... Läs mer →
Skip to content